Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1720-14-8085-212v

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heren Raden van Staten der Vereeigde Nederlanden, den welcke uijt kraghte van authorisatie van Johan Stakenborg collecteur der extraordinare halve verpondingh over Tilborgh d'annis 1716, 1717 en 1718 volgens de procuratie daer van sijnde, de dato 29 december 1719, alhier vertoont, verclaerde inne arrest te nemen, ende inne handen vande hooge overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, allen de vaste erffgoederen, bestaende in een huijs schuer schop ende hoff, ende verscheijde parcelen onder desen Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, competerende Jan Paulus de Beer cum suis, en staende inden verpondinghboeck op de name van Paulus Jan Joosten, ende Jan Paulus de Beer, ende sulcx omme daer aen te verhalen de somme van acht gulden negentien stuijvers en vier penningen inne voldoeningh van geseijde halve verpondingh over de voorseijde jaren verschult, met die kosten daer omme gedaen als noch te doen, gereserveert de halve verpondingh de wegens noch verschult d'annis 1714 en 1715, actum den dartighsten december seventien hondert ende vijftien (foutje).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832