Menu

Documenten

Document R-1720-14-8085-215r

Kennelijck sij eenen iegelijcken alsdat op huijden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Jan Janssen de Jongh, Cornelia Janssen de Jongh meerderjarige dochter cum tutore Adriaen Jan de Roij als in huwelijck hebbende Pieternel Janssen de Jongh, den voorschreven Jan Janssen de Jongh noch als momboir, ende Peter Joost Leenhouwers toesiender over die twee onmondige kinderen wijlen Adriaentie Janssen de Jongh, daer vader van is Cornelis Joost Leenhouwers, hier mede present, de welcke verklaerde metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen hen condividenten aengecomen mits het overlijden van Jan de Jongh, ende Anneken Scheerders henne ouders saligers,

Overmits dwelcke soo is Jan Janssen de Jongh bij blinde lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een huijs schuer hoff ende aengelagh groot samen twee loopensaten ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hoeve aldaer oost de straet, suijt Jan Anthonij ..., ende noort Francis Jan Lamberts, los ende vrij, item een parceel weijde groot drie quartier loopensaten ofte etc. gelegen als voor oost Jan Anthonij Francken, suijt Cornelis Wouters, west Adriaen ..., ende noort de heer Chortes, item een parceel soo ackerlant als bosch, groot samen drie loopensaeten, ofte etc. gelegen als voor oost de heer Chortes, suijt Aert Vermeer, west de gemeente, ende noort de heer Chortes, los ende vrij, item een parceel beemde als uijtgesteecken putten groot een ende een halff loopensaeten ofte etc. gelegen als voor t'enden den Langendijck oost de Leij, suijt Adriaen de Roij, west ende noort de Lantscheijdingh, en sal noch in vergelijck van cavelingh trecken van Adriaen Jan de Roij derde condivident in desen, de somme van hondert ende vijftigh guldens te betalen van ... over een jaer met ses gulden intrest en bij langer onderhouden ... intrest jaerlijcx te continueren,

Overmits d'welcke soo is Cornelia de Jongh bij blinde lootinge ten dele bevallen, ende sal alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren eerstelijck een parceel soo weij als ackerlant groot samen vier loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt ter plaetse aendie Hasselt, oost Cornelis Beris, suijt Adriaen Jan de Roij, west de straet, ende noort Huijbert van Groenendael, los ende vrij, item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost de straet, suijt Maria Smarien, west ende noort Geertruijdt Nobels, item de helfte in een parceel beemde gemeen ende onverdeelt, groot int geheel vijff loopensaten ofte etc. gelegen int Gilse Broeck, aldaer oost Laureijs vande Broeck, suijt de gemeene Leij, west de weduwe Dionijs Heijmans?, ende noort de Aert sloot,

Overmits d'welcke soo is Adriaen Jan de Roij no: ux: bij blinde lootinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren eerstelijck een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt inde Langstraet, aldaer oost de straet, suijt Geertruijd Nobels, west die selve, ende noort Cornelis Verbunt, belast met vier gulden siaers aenden H: Geest Armen alhier, item een parceel ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost den H: Geest Armen alhier, suijt den condivident in desen, west ende noort de gemeente, item een geregte helffte gemeen ende onbedeelt in een parcel beemde groot int geheel vijff loopensaten ofte etc. gelegen int Gilse Broeck, oost Laureijs vande Broeck, suijt de Leij, west de weduwe Dionijs Heijcants, en noort de Aert sloot, item de helfte in een parceeltie beemde en putten gemeen ende onbedeelt, groot int geheel drie loopensaeten ofte etc. gelegen aende ouden Draeijboom alhier, oost de Leij, suijt Cornelis Verbunt, west Jan de Beer, en noort Gerart van Besouw belast met vier penningen in eenen meerdere chijns sjaers aen den heer alhier, ende sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aenden eersten condivident de somme van hondert en vijfftigh gulden te betalen over een jaer met ses gulden intrest,

Overmits d'welcke soo is Cornelis Joost Leenhouwers voor den tijt van tien jaren ter toghte, ende sijne twee kinderen ten erffreghte bij blinde lootinge ten dele bevallen, ende sullen alsoo voor hare portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck eene wooningh in een huijs aenden noorden kant, scheijdende opden graat vande schouw der woningh ten suijden, doch soo t'selve quame aff te brecken sal den eijgendom vande gront vervallen aenden eersten in ordine condivident, item een parceeltie lant groot een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost Adriaen Cornelis Wouters, suijt de selve, west Francis Lamberts ende noort Cornelis Wouters, item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost de straet, suijt Laureijs Cleijssen, west de heij, ende noort Cornelis Wouters, item een parceel ackerlant groot drie quartier loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost de straet, suijt Cornelis Wouters, west de gemeente, ende noort Gijsbert van Gorp, item een parceel ackerlant groot twee ende een halff loopensaet gelegen aende Hasselt alhier, oost Mathijs Maes, suit Cornelis Verbunt, west de straet, ende noort Adriaen Sijmons, ende noch een parceeltie soo bos als saeijlant, groot een loopensaet, gelegen aende Hoeve alhier, oost de straet, suijt Reijnier Langens, west de heij, ende noort Jan Cornelis de Jongh,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaeten en andere naebuerelijcke rechten t welck deen off dander parceel van outs soude mogen subject wesen ende hebben etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tweentwintighsten januarij seventien hondert ende twintigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832