Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1720-14-8188-230r

Daniel Janssen den Ouden als in houwelijck hebbende Jenneken Goijaert Verbunt, cedit aen Cornelis Jan Coolen, een parceel ackerlant groot een loopensaet offte etc,. gelegen onder dese Heerlicheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Cornelis Beris, suijd Maria Laurijsen, west Jan de Beer, ende noord de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., alle commer etc., pro ut in forma, actum den twee en twintigsten januarij seventhien hondert twintigh,

Coopp: 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832