Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1720-14-8189-11v

Anthonij Jan Beris cedit aen Jan Janssen de Beeren een halff huijs aenden westen cant, scheijdende opde graat vande schouw des wooninge ten oosten met vijff en twintigh roijen hoff offte etc. daer achter aen gelegen gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg, ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost het kint van Jan Teurlincx, zuijd Jan van Heijst, west de kinderen van Jan van Heijst en andere, ende noord Peter Vermeer, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum den vijfftienden october seventhien hondert twintigh,

Cooppenningen 85 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832