Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1721-14-8085-261r

Alsoo Dingeman Hendricx vande Loo, in huwelijcken staet versaemt ende gealieert is geweest met Jenneken Peter Priems, bij de welcke hij echtelijck geprocreert heeft een kint met name Peter out elff jaren, ofte daer ontrent, ende want de selve sigh wederom in andere huweklijck begeven wil met Jenneken Jan de Beer, soo soude naer costume locael verobligeert wesen met de momboirs vant voorschreve kint aff te deelen, maar gemerkt datter niets is, dan een kamer ende vijff en twintigh roijen hoff daer aen, gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh, ter plaetse aende Hasselt alhier, het welcke noch is belast met eene schepene gelofte van tweenveertigh gulden capitael, waer en boven noch sijn verscheijdene loopende schulden, ende heeft te ... geen meublen, soo dat evident blijckt datter niets en is tot alimentatie vant kint, maer soude notoir tot armoede moeten vervallen doch om t welcke voor te komen, so sijn op heden dato deses voor etc. gecomen ende gecompareert den voornoemden Dingeman Hendricx vande Loo, ende Jenneken Jan de Beer, sijne bruijt ter eenre, Rochus Hendrick Hutten als momboir, ende Jan Schalcken als toesiender over het voorschreve onmondigh kint ter ander sijde, de welcke verclaerde metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een minnelijck ende vrindelijck accoort contract ende transactie in maniere hier naebeschreve volgende te weten dat de eerste vande tweede comparanten hebben aengenomen, soo doen mits desen, om t voors. kint op te brengen ende te alimenteren, in kost ende dranck van kledingh ende redingh van linnen ende wollen, sieck ende gesont eerlijck ende tamelijck naer staet qualiteijt ende vermogen oock het selve ter scholen te laten gaen, om te leren lesen ende schrijven, ende tot dien een ambaght te laten leren waertoe het selve best ... ende bequaem vonden sal worden om sijnen kost te kunnen gewinnen, ter tijt ende wijlen toe dat sal gecomen wesen den ouderdom van twintgh jaren huwelijck ofte andere geapprobeerde staet, ende alsdan aen t selve uijt te keren eene somme van dartigh gulden eens, waervoor sij eerste comparanten sullen hebben behouden ende inne vollen eijgendom blijven possideren, de voorschreve kamer ende hoff, mits betalende alle de lastige schulden des boedels geen uijtgesondert, verders is geconditioneert dat naer dode vande eerste comparanten alle hunne alsdan naer te latene goederen egalijck sullen gepart ende gedeelt worden, soo bijt t voorschreve voor als de te verweckene naer kinderen in capitum hooft voor hooft alle even diep, in alle schijn, off het kinderen waren van een ende den selven bedde voorts gecomen ende geprocreert, uijtgenomen de aen te besterven goederen, sullen gaen ende succederen naer die kant van wat sijde die gecomen en aenbestorven sijn, alle welcke poincten etc. renuntierende etc. verbindende etc. pro ut in forma, actum den tweeentwintighsten januarij seventien hondert eenentwintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832