Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1721-14-8091-12v

Kennelijck sij eenen iegelijcken als dat op heden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert, Jan, Gerart, ende Norbartus Swagemakers, Gerardus Coijen als inne huwelijck hebbende gehat Anna Maria Swagemakers en als vader en voogt over sijn ene daer bij een wettigh geprocreert onmondigh kint ende Cornelis Jan Colen als inne huwelijck hebbende Jenneke Swagemakers, de welcke verclaerden metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erfgoederen, hen condividenten aengecomen mits het overlijden van Laureijs Swagemakers, en Maria Jan Verbunt henne ouders zaligers waren,

Overmits dewelcke soo is Jan Laureijs Swagemakers bij blinde lootinge ten dele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden etc., eerstelijck een huijs ende aengelagh groot drie loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer oost de weduwe Niclaes van Gorp, suijt de straet, west oock een straet, ende noort Adriaen Eeltiens, belast met drie guldens siaers aen heer Rentmeester der Episcopale goederen tot s'Bosch, ende noch belast met seven oortiens chijns sjaers aende gesworens alhier, Item een parceel soo weij als ackerlant, groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, oost de straat, suijt Peter Hosemans, west de straet, ende noort Adriaen van Beurden, Item een parceel beemden groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor te plaetse aenden Ouden Draijboom, oost het Santtdijckske, suijt Dirk Otterinck, ende noort Jan Spijckers, belast met drie duijten chijns sjaers aenden Heer alhier, Item een vierde part gemeen ende onbedeelt in een parceel beemde groot in het geheel acht loopensaten ofte etc. gelegen als onder Gils, aldaar oost ..., suijt de H: Geest Armen van Tilborgh, west ... ende noort ..., ende sal den condivident inne desen in vergelijck van cavelingh moeten uijtkeren, aent onmondigh kint van wijlen de voorn. Annemaria Swagemakers, de somme van hondert en twintigh gulden te betaelen van heden over een jaer, met de intrest van dien tegens vier gulden per cento sjaers, en bij langer onderhout int betalen vanden intrest te continueren, ende sal daer en boven noch meten uijtkeren aent selve kint een some van vijftigh gulden met den intrest als voor, ende sulcx inne voldoening per reste vant ... dat de moeder vant voorn. kint noch uijtde boedel te goede quam,

Overmits d'welcke, soo is Gerart Swagemakers bij etc., eerstelijck een huijs ende schuer met de aensteede groot vijff loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost de weduwe Jan Goijaert Swagemakers, suijt ende west de selve, ende noort de straet, belast met seven oortiens chijns sjaers aende heer alhier, Item noch een parceel ackerlant groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor, oost Jacobus Vromans, suijt Aert Vermeer, west de straet, ende noort Jan Smolders, ende sal dit loth in vergelijck van cavelingh moeten uijtkeren aent kint van wijlen de voorn. Annamaria Swagemakers eene somme van twee hondert dartigh gulden te betalen van heden over een jaer met de intrest tegens vier per cento sjaers, ende bij langer onderhout in de intrest te blijven continueren, Item sal dit loth noch in vergelijck van cavelingh moeten uijtkeren aen Cornelis Jan Colen no. ux. de somme van twintigh gulden te betalen half april eerstcomende sonder intrest,

Overmits d'welcke soo is Norbartus Swagemakers bij etc. eerstelijck een parceel ackerlant groot twee ende een half loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Berckdijck, aldaer oost Jan vande Hout, suijt en west Maria Huijbert Reijnen, en noort Gerart van ..., Item een parceel ackerlant groot seven quartier loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost de kinderen van Michiel ..., suijt Jan de Beer, west Peter Adriaen Snellen, ende noort Jan vande Hout, Item een parceel weijde groot twee ende een half loopensaet ofte etc. gelegen als voor oost Jan Segers, suijt ende noort de straet, en west de H: Geest Armen alhier, Item een parceel weijde groot twee en een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost Jan Raijmakers, suijt Michiel van Gils, west Adriaen van ..., ende noort de straet, Item eene Schepene gelofte van twee hondert gulden capitael ten laste Matthijs, en Gerart Nicolaes Maes, volgens de Schepene gelofte daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier de ..., Item noch eene schepenen gelofte van sestigh gulden capitael, ten laste van Jan de Cocq, volgens de gelofte daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier den ..., nog eene Schepene gelofte vijftigh gulden capitael ten laste van Goijaert Joost Heerden volgens de gelofte daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier den ..., ende sulcx mede inne voldoeningh van sijn regt ..., same metden intrest daarvan int ... te verschijnen,

Overmits d'welcke soo is Gerardus Coijen als inne huwelijck gehat hebbende Annamaria Swagemakers, ter tochte gedurende de alimantatie van sijn voors. en daer bij wettigh geprocreert kint, ende t selve kint ten erffregte bij etc. eerstelijck twee hondert gulden in een meerder capitael van ses hondert gulden ten laste van dese gemeente van Tilborgh staende, Item noch twee hondert en dertigh gulden van Gerart Swagemakers meede deelder in dese op sijn lot in vergelijck aengenomen metten intrest daer van tegens vier pro cento sjaers te betaelen van heden over een jaere, en bij langer onderhout deselven intrest blijven continueren, Item noch hondert ende twintigh gulden van Jan Laureijs Swagemakers mede deelder in dese op sijn lot in vergelijck van cavelingh aengenomen te betalen metten intrest als voor, Item noch vijftigh gulden van de selve Jan Laureijs Swagemakers in de bij hem vergelijck van cavelingh aengenomen te betalen metten intrest als voor, ende sulcx mede inne voldoeningh ....,

Overmits d'welcke soo is Cornelis Jan Colen no.ux. bij etc. eerstelijck vierhonderd gulden in een meerder capitael van ses hondert gulden ten laste deser gemeente staende, Item noch hondert gulden capitael sijnde eene obligatie onder de hant ten laste van Andries vande Megdenbergh, samen metten intrest daer van int ... te verschijnen, Item noch eene somme van twintigh gulden ten laste van Gerart Swagemakers mede condivident in desen, t gene deselven op sijn loth in vergelijck van cavelingh heeft aengenomen te betalen te halff april eerstcomende sonder intrest,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat alle de ... pagten der huijsen landen ende weijden noch vervallen sullen tot halff april seventien hondert twee en twintigh in cluijs, sullen wesen int gemeen, ende ijder sijn lasten, chijnsen en pagten der goederen aenvaerden metten voors. jaere 1722 en Item sal ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen en waterlaten en alle andere naebuerlijcke rechten t'welck d'een of dander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben daer op etc. gelovende etc. ende allen verhole commer etc. pro ut in forma, actum den elfden october seventien hondert een en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832