Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1721-14-8091-16r

Kennelijck sij eenen iegelijcken als dat op heden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert, Adriaen, Jan, ende Wouter gebroederen, kinderen wijlen Jan Adriaen Claessen Taets ende Jan Adam van Ael inne huwelijck hebbende Maria Jan Adriaen Claessen Taets, de welcke verclaerde metten andere aengegaen ende gemaekt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de naerbeschreve erffgoederen metten doot ontruijmt ende achtergelaten door wijlen de voors. henne vader en Maria Marten Janssen henne moeder was,

Overmits ...

Overmits d'welcke soo is Jan Adam van Ael no: ux: bij etc. ende sal alsoo etc. eerstelijck een halff huijs aen de oostenkant scheijdende op de middelmuer tussen dese ende de kamer of wooninghe ten westen, met den hoff ende ... daer aen groot drie ende een halff loopensaet etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaamt aende Klijn Hasselt, aldaer oost de heer van Tilborgh, suijt Jan Hermans, west de straet, ende noort Adriaen ..., belastActum den tienden november seventien hondert eenentwintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832