Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1722-115-69-214r

Compareerde voor mij Andries vander Burght openbaer notaris bij den Ed: Mog: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmiteert binnen de Heerlijckheijt van Tilborgh residerende ende ter presentie van de getuijgen naergenoemt, Cornelis en Geraert kinderen van Jan Bastiaen de Beir verwect bij Maria Janse van Gorp en nogh Cornelis van Gorp te voorens weduwenaer Jenneke die mede een dochter was van Jan Bastiaen de Beir, mitsgaders Petronella Jan Peeters weduwe van Denis insgelijcx soone van Jan Bastiaen de Beir en de voorn: comparanten haer soo te samen als een jeder int besonder nogh fort en sterck maeckende voor Jan almede soone van Jan Bastiaen de Beer haere comparanten uijtlandige broeder en schoonbroeder mitsgaders nogh de voorn: comparanten beloovende de indemniteijt (voor soo verre des noots zijnde) voor de voorn: Petronella Jan Peeters en alsoo te samen erffgenamen voor een gerecht derde part van Gerit Jan Gerit van Gorp dewelcke verclaerde bij deesen te constitueren en macthigh te maecken d'heer en meester Johan van Heurn secretaris der hoofftstadt s'Bosch offwel den eersten thoonder deeses, speciaelijck omme uijt haere comparanten name ende van haeren twegen, voor heren schepenen der hoofftstadt s'Bosch voornt. offwel voor heeren schepenen van Tilborgh wettelijck ende erffelijck op te dragen ende over te geven aen sr. Gijsbert Janse van Gorp ende Adriaen Adriaen Momboirs, eerstelijck een gerechte derde part, in een huijs schuer en hoff met ontrent vier loopensaeten soo acker als weijlant gestaen en gelegen binnen deese parochie van Tilborgh ter plaetse gemaemt aende Hoeve, item noch een gerechte derde part in een stuck ackerlant groot ontrent drie loopensaeten gelegen als vooren, noch een gerechte derde part in een stuck ackerlant groot ontrent drie loopensaeten gelegen als vooren, noch een gerechte derde part in een stuck ackerlant groot ontrent een loopensaet en een quartier loopensaet gelegen als vooren, noch een derde part in een parceel ackerlant groot ontrent anderhalff loopensaeten, gelegen als vooren aen de Hasselt, ende noch het gerechte derde part in twee parceelen soo heijde als uijtgesteeecken moerputten groot ontrent vijff loopensaeten gelegen als vooren aen den Ouden Dreijboom en dat in sulcken rengenooten als den voorn: Gijsbert Janse van Gorp en Momboirs sullen opgeven en haer bekent is, en dat voor de somme van

Compareerde voor mij Andries vander Burght openbaer notaris bij den Ed: Mog: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmiteert binnen de Heerlijckheijt van Tilborgh residerende ende ter presentie van de getuijgen naergenoemt, Cornelis en Geraert broeders ende kinderen van Jan Bastiaen de Beir verweckt bij Maria Janse van Gorp en nogh Cornelis van Gorp te voorens weduwenaer Jenneke die mede een dochter was van Jan Bastiaen de Beir, mitsgaders Petronella Jan Peeters weduwe van Denis insgelijcx soone van Jan Bastiaen de Beer te samen nevens Jan Janse Bastiaen de Beer zijnde uijtlandigh erffgenamen van Gerit Jan Gerits van Gorp voor een gerechte derde part dewelcke verclaerde van soodanige somme van twee hondert vijff en tzeventigh gulden als aen haer zijn getelt (uijtgenomen het part dat den voorn: uijtlandige daerinne competeert) voldaen en betaelt te zijn, en dat uijt handen van Gijsbert Janse van Gorp en Adriaen Adriaen Momboirs, sulcx verclaren de comparanten voor de erffgoederen voor soo verre deselve erffgenamen zijn en ingevolge de procuratie op heden gepasseert, van de goederen van den voorn: Gerit Jan Gerits van Gorp niet alleen voldaen en betaelt te zijn, maar oock haer aendeel te hebben genooten, in de haeff en meuble goederen van den meergemelte Gerit Jan Gerit van Gorp en sulcx gereeckent in de voorn: twee hondert vijff en tzeventigh gulden, sulcx den voorn: Gijsbert van Gorp en Adriaen Adriaen Momboirs door haer comparante niet alleen wert gequiteert maer oock belooft inden ... voor alle namaninge daer voor verbindende de comparanten soo tsamen als een jeder int besonder haere respective persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende geen uijtgesondert als na rechten, dan wert gereserveert het gerechte vijffde part in de voorn: twee hondert vijff en tzeventigh gulden die zijn en blijven onder den voorn: Gijsbert van Gorp en Adriaen Adriaen Momboirs als de voorn: Jan Janse de Beir daer inne competeert.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ter presentie en ten overstaen van Willem vander Burght ende Adriaen Baeijens als gelooffwaerdige getuijgen hier toe versocht die de origineele minute deeses benevens de comparanten en mij notaris voornt. mede hebben onderteeckent heeden den een en dertighsten december seventhien hondert twee en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832