Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1722-14-8091-38v

Kennelijck sij eenen iegelijcken als dat op heden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Jostinus, Hendrick, Peeter ende Norbartus, gebroeders soonen wijlen Dionijs Horvoorts, daer moeder van was Jenneke Peter Snellen, dewelcke verclaerde metten andere aangegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande nabeschreven erffgoederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden van hunne voorn ouders zaligers,

Overmits dewelcke soo is Jostinus Horvoorts bij blinde lootingh ten deele bevallen, ende sal alsoo etc. eerstelijck een parceel soo weij als ackerlant groot vier loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt aande Hasselt, aldaer oost de kinderen Jan Nicolaes de Cocq, suijt Hendrick van ..., west de H. Geest Armen alhier, ende noort Adriaen de Roij, Item een parceeltien weijde gelegen als voor ter plaetse aant Laer, aldaer oost Jan Vermeer, suijt ..., west de straet, ende noort Jan van Gils, Item een parceeltjen ackerlant groot drie quartieren loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aende Heijnings straet, aldaer oost ..., suijt de Heijningsstraet, west de kinderen Adam van Ael, ende noort eenen misweght, Item een parceeltjen ackerlant groot twee loopensaet ofte etc. gelegen als voor aldaer oost Adriaen Eeltiens, suijt Jan Velde, west Jan van Gils, ende noort het Heijningsstraetje, los ende vrij, ende sal dit lot in vergelijck van caveling noch genieten eene somme van hondert guldens, te ontfangen van de kinderen Jan de Cocq, sijnde ...,

Ende overmits dewelcke soo is Hendrick Horvoorts bij blinde lootingh ten dele bevallen ende sal alsoo etc. een parceel beemden groot twaelff loopensaeten ofte etc. gelegen ind Gilse ter plaetse inde Blockens aldaer oost Jan van de Berg, suijt Jan Smolders, west de Leij, ende noort Jan vande ..., Item een parceel beemden groot sestien loopensaten ofte etc. gelegen als voor inde Lange Hoeven aldaer oost Adriaen Mutsaerts, suijt de Werckstraet, west de heer Otterinck, ende noort de Lantscheijdingh, belast dese ende die voorgaende met drie stuijvers chijns sjaers aende Barron van ... in twee reijne

Overmits dewelcke soo is Peeter Hoirvoorts bij etc. een parceel ackerlant groot drie ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse aende Hasselt bij de Langstraet, oost de straet, suijt Maria Smarien, west Jan Joost Heerders, en noort Jan Adriaen de Roij, Item een parceel ackerlant groot twee loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aent Creijeven, oost de straet, suijt Adriaen de Roij, west Cornelis Jan Beris, ende noort Adriaen van Gils, los en vrij,

Overmits dewelcke soo is Norbartus Hoirvoorts bij etc. een halff huijs aande noorden kant bestaande in keucken, kamer, goot, kelder en kelderkamer, scheijdende opde graat vande schouw tusschen dese ende wooningh ten suijden met een schuerken en stal, mitsgaders den hoff daer westelijck aen, groot ses roeden ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de straet, suijt ende west de kinderen Jan de Cocq, ende noort de weduwe Jan Swagemakers, belast met eenen stuijver chijns aan ... Eckelschot tot Oirschot, Item een parceel weijde groot vier ende een halff loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, oost de straet, suijt Adriaen Jan Denisse?, west en noort de kinderen Jan de Cocq, met ... uijtgesteecken moerputten en een heijbodem samen groot ses loopensaten ofte etc. gelegen als voor aen de Leij, los ende vrij, ende sal dit loth noch in vergelijck van cavelingh genieten hondert guldens te ontfangen van de kinderen Jan de Cocq, die ... t selve aen dese ... verschult sijn,

Voorts is tusschen voorschreven parthijen condividenten wel expresse gecondioneert ende ondersprooken dar ider op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaeten ende alle andere naebuerlijcke regten den off dander parceel van outs ... mogen subject wesen ende hebben etc. gelovende etc., en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sevenden meij seventienhondert twee en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832