Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1722-14-8091-54r

Kennelijck sij eenen iegelijcken als dat op heden dato deses voor ons etc. sijn gecomen ende gecompareert Michiel Niclaessen van Gils, Jan Claessen van Gils, ende Peter Michiel Veramelvoort, de welcke verclaerden metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een erffscheijdingh ende deijlingh vande ... erffgoederen metter doot ontruijmt ende achergelaten door Piternel Peters Veramelvoort die haer overleden moeij ... was,

Overmits dewelcke soo is Michiel van Gils, bij blinde lootinge ten dele bevallen ende sal alsoo etc. eenen beemt groot negen loopensaten offte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse inden Dalem, aldaer oost de weduwe Adriaen Broeckman, suijt Adriaen Haens, west de Lantscheijdingh, ...

Overmits dewelcke soo is Jan Claessen van Gils bij etc. eerstelijck een huijs, schop ende aenstede groot seven loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse aent Creijven, aldaar oost de weduwe Jan Mutsaers, suijt Jan Simons, west de straet, ende noort Jan Janssen de Jongh belast met drie gulden siaers aenden heer rentmeester Slingelant, item eenen stuijver acht penningen chijns siaers aenden heer van Tilborgh, item een huijsken en twee a drie roeden hoff gestaen ende gelegen neffens het voorschreven huijs, oost Jan Janssen de Jongh, suijt de selven, west de straet, en noort oock een straet, item een parceel weijde groot twee loopensaten offte etc. gelegen als voor, oost de straet, suijt Peter Goijaert Heerdens, en noort Lambert van Riel, item een parceel lant en weij, groot twee lopensaet ofte daer ontrent gelegen als voor, oost Jan Adriaen Mattheussen, suijt Michiel Peter Gerits, west Michiel Niclaes van Gils, ende noort de gemeente, item een parceel wijde groot ses loopensaten gelegen als voor inde Vosbergh oost Cornelis ... de Jongh, suijt de gemeente, west Adriaen Simons, ende noort de gemeente, item nog een parceel beemde groot acht loopensaet offte etc. gelegen als voor inde Nieuw Velden, aldaer oost Willem vander Burght, suijt de Langendijck, west ..., ende noort de gemeente, los ende vrij,

Ende overmits d'welcken soo is Peter Michiel Veramelvoort bij etc. een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborgh ter plaetse de Stockhasselt, aldaer genaemt op den Hooge Ackers, oost Laureijs Michiel Coolen, suijt Peter van Rijssel, west Jan de Jongh, ende noort de weduwe Michiel Veramelvoort, item een parceel beemde groot vier loopensaeten offte etc. gelegen als voor inde Corte Dalems, oost Cornelis Havermans, suijt Jenneken Creijers, west Willem van Oerle, ende noort Hendric Cleijssen, item een parceel beemde groot acht loopensaet ofte etc. gelegen als voor int Reck, oost de weduwe Adriaen Broeckmans, suijt Laureijs vande Broeck, west Peter van Son tot Dongen, ende noort den Aert sloot,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat ieder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen en onderhouden etc., ende hebben daer op etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den achsten october seventien hondert twee en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832