Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1722-14-8091-57r

Kennelijck sij eenen iegelijcken als dat op heden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Jan, Cornelis, ende Piternel Adriaen Mutsaerts, dewelcke bekenden metten anderen aegegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen hen condividenten aengecomen mits het overlijden van Adriaen Jan Mutsaerts, ende Jenneken Jan van Spaendonck hen condividenten ouders zaligers, ende den voornoemden Cornelis Mutsaerts noch als actie ende transport hebbende van Hendrick van Seumeren als in huwelijck hebbende Catharina oock dochtere wijlen Adriaen Jan Mutsaerts,

Overmits d'welcke soo is Jan Adriaen Mutsaerts bij etc. Een parceel weijde groot drie quartier loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Stockhasselt, aldaar oost Cornelia weduwe Jan Batista Mutsaers suijt de erffgenamen van Adriaen Verhoeven west de tweede condivident, ende noort de erffgenamen van Maria Jan Mutsers belast met twee duijten in eenen meerdere chijns siaers aenden heer deser Heerlijckheijt,

Overmits d'welcke soo is Cornelis Adriaen Mutsaerts bij etc. Een halff huijs aende oosten kant scheijdende opde graat vande schouw tusschen dese ende wooninge ten westen, met het aangelagh groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse de Stockhasselt, aldaar oost de weduwe Peter Donders, suijt den eersten condivident, west Jennemaria Adriaen Mutsaerts, en noort de straet, belast met seven duijten in eenen meerderen chijns siaers aenden heer deser Heerlijckheijt,

Overmits dwelcke soo is Piternel Adriaen Mutsaers bij etc. ten dele bevallen ende sal alsoo voor hare portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren Een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse aende Stockhasselt aldaer oost den H: Geest Armen van Tilborg suijt Jenneken weduwe Cornelis Mutsaers west de kinderen Cornelis Mutsaerts, en noort de weduwe Jan Baptista Mutsaers, belast met twee stuijvers vier penningen chijns siaers aande conventualen van Tongerloo,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jeder op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaeten etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den acht en twintigsten october seventien hondert twee en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832