Menu

Documenten

Document R-1722-14-8189-79r

Comparant ... ende broeder als sijne borger promiseruut ider in solidum, ende als schuldenaer principael op verbant van persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende aen Cornelis Janssen van Amelsfoort de somme van hondert gulden capitael te betaelen ten simpele vermane met vier gulden sjaars ten interest, waer van het eerste jaer verscheijnen sal van heden naer een jaer ende soo voorts etc, actum den vijff en twintigsten maert seventien hondert twee en twintig.

In de marge. De ondergetekenden bekennen van de nevenstaande gelofte cum intrest voldaan en betaalt te sijn dus deese gecasseert actum den sesden maart 1743.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832