Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1722-14-8189-80r

Jan Baptist van Oeckel als momboir ende Jan Smolders als toesiender over de vijff onmondige kinderen wijlen Cornelis Peters van Eeten, daer moeder van was Elisabeth van Spaendoncq, met consent vande heere drossaert ende schepenen alhier conform de authorisatie daer van sijnde in dato 14e februarij 1722 op heden alhier vertoont cedunt ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende), aen Lambert vande Kueris, een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer genaemt het Creijven oost eenen voetpat, suijt Cornelis Verbunt, west de straet, en noort Adriaen van Gils, Item een parceel beemde groot vier loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Oude Nieuwe Velden aldaar oost de gemeente, suijt Jan Veramelvoort, west ..., ende noort Adriaen Peeter Simons, beijde los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twee en twintigsten april seventien hondert twee en twintigh,

Cooppenn: et slagen 118 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832