Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1722-14-8189-81v

Huijbert Anthonis van Groenendael inne huwelijck hebbende Jenneken Jan Adriaen de Roij, cedit aen Adriaen Jan de Roij, een parceel weijde groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Adriaen Simons, suijt de straet, west de cooper, ende noort de weduwe Peter Goijaert Heerden, belast met drie gulden siaers aende H: Geest Armen alhier, Item een parceel soo weij als ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost den cooper, suijt Jan Willems de Beer, west de weduwe Peter Goijaert Heerden, en noort Cornelis Verbunt, los ende vrij, uijtgenomen beijde wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den vijffentwintigsten april seventien hondert twee ende twintigh,

Cooppenn: 175 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832