Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1722-14-8189-83v

Anthonij Jan Beris, ende met hem Jenneken Jan Beris sijne meerderjarige suster, cum tutore, cedunt aen Jan Lambert van Riel een parceel ackerlant groot twee lopensaten en sestien roeden gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh, ter plaetse onder de Hasselt, aent Creijven aldaer oost de kinderen van Joost Momboirs, zuijd Adriaen Maes, west Peter van Beurden, ende noord Peter Jan Deckers belast met twee stuijvers chijns s'jaers aenden heer deser Heerlijcheijt voorts wegen, stegen ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den seven en twintighsten meij seventhien hondert twee en twintigh,

Cooppenn: 80 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832