Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1722-14-8189-84r

Compareerde voor etc. Jenneken Joost Momboirs geassisteert met Adriaen Adriaen Eeltjens, hare man ende vooght in desen de welcke heeft geboden hare blijckende penningen, die sij verclaerde hare eijgen te wesen, omme metten reghten van naederschappen te lossen vrijen, ende quijten soo doet mitsdesen, een huijs ende aengelagh groot ontrent drie loopensaten ofte wel soo groot ende cleijn als het selve gestaen ende gelegen is onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, belast met vijftien stuijvers siaers aenden heer rentmeester Tengnagel tot s'Bosch, item noch negen duijten chijns siaers aende conventualen van Tongerlo als Martinus Cornelis Hendricx, en Hendrien des selfs meerderjarige suster, Peter Haens als in huwelijck hebbende Maria Cornelis Hendricx, Jan Anthonij van Asten als in huwelijck hebbende Jenneken Cornelis Hendricx, en Jan Boor als in huwelijck hebbende Jennemaria Cornelis Hendricx, opden 17e december 1721 voor schepenen alhier hebben ewegh gevest, opgedragen ende overgegeven aen Adriaen Jan de Cort, gelovende der halve super se et bona, in desen allen meer te doen ende naer te comen t'gene een naederman naer costume locael schuldigh ende gehouden is te doen, actum den negenentwintighsten meij seventien hondert twee en twintigh,

Cooppenn et slagen 286 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832