Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1723-115-65-9

Kennelijck sij eenen ijgelijcke, die toehoort, dat ick Cornelis Cloostermans, als notaris openbaer bij den Ed: Mo: Raede van Brabandt, in sGravenhage geadmitteerd, binnen Tilborg residerende, mij vervoegt hebbe bij ende aen de eerbaere Jenneke Cornelis Gerit Maes, of oock anders genaemt Jenneken Creijers, beiaerde dogter, mij notaris wel bekent, sieck naer den lichaeme te bedde liggende, edog haer sinnen verstant, memorie, en uijtspraecken nog wel hebbende ende gebruijckende, als int verlijden deser genoghsaem was blijckende, de welcke uijt aenmerckinge van de seeckerheijt des doots, ende de onseeckerheijt, wanneer die haer overcomen sal, daeromme niet gaerne uijt dese werelt soude schijden, sonder eerst van derselver tijdelijcke goederen, tegenwoordig hebbende ende nog verkrijgende gedisponeert te hebben, bij testamente, het welck sij was doende uijt haer eijge ende vrije wille, sonder mislijdinge van jmande, Alvoorens recommanderende derselve ziele inde genade vanden barmhertigen Godt, ende derselver doodt lichaem in toecomende, de kerck ter christelijcke begraeffenis, coomende vervolgens tot dispostie, van het tijdelijcke, soo heeft sij testatrice mitsdesen gegunt ende gegeven aen Jan Adriaen Maes, ende Mattijs Mattijs Maes, mitsdagders der kinderen wijlen Cornelis Adriaen Maes, haer testatrice neven en nigt, alle ende ijgelijcke de goederen soo vaste als andere, hier ende elders, die sij testatrice metter doot ontruijmen ende naerlaeten sal, egeene uijtgesondert des te weete dito Jan, ende Mattijs, mitsgaders kinderen voornoemt, staeckgewijse, elck van hun voor een derde part instituerende ende nominerende den selven Jan Adriaen Maes voor een derde, en Mattijs Matthijs Maes voor een gelijck derde part, ende de kinderen van Cornelis Adriaen Maes voor het resterende derde part, tsamen tot haere testatrice eenige ende universeelen erfgenaemen, met volcomen regte en titule mutsdesen.
Mits dat die erfgenaemen, binnen den tijt van twee jaren naar doode van de testatrice, uijtkeeren ende betalen tot legaeten, als naementlijck aen de twee kinderen van Antonij Jans van Gils dartigh guldens.
Item aen Peter en Aeltie, kinderen van Jan Grolle gelijcke dartigh guldens.
Item aende drij kinderen van Niclaes Matthijs Maes vijfen veertig guldens.
Item aende drij kinderen van Jenneken Matthijs Maes gelijcke vijf en veertig guldens.
Item aen de dogter van Anneken Antonis Smolders vijftien guldens.
Item aen Gerit Joost Emmen gelijcke vijftien guldens.
Item aen Jenneken de weduwe van Wouter Cornelis Wouters insgelijck vijftien guldens.
Item aende twee kinderen van Gijsbert Jans van Gils dartig guldens.
Item aende kinderen van Maria Mattijs Maes, elck vijftien guldens.
Item aen Engeltien Jan Maes vijftien guldens ende aen Maria Jan Maes gelijcke vijftien guldens.
Daermede die legatarissen, ten opsigte datse nog mede bloetvrinden vande testatrice sijn, haer of hun benificerende, en begunstigende in ende van de voordelige naerlatenschap der testatrice naermaels, verders nog andersints niet, daermede die legatarissen naer doode vande testatrice hun genoegen sullen moeten nemen. Sonder iets meer als voors. te connen of mogen pretenderen suo tempore (te sijner tijd) of naert overlijden der testatrice in eenigerleij manieren.
Alle het welcke de testatrice distinctelijck voorgelesen sijnde, verclaerden te wesen haer testament, laesten ende uijterste wille, die sij begeerde, dat als sulcx, of wel soo een testament van een christen mens, ten regarde van tijdelijcke goederen, can en mag bestaen, naer doode vande testatrice sal stadt grijpen, en effect sorteren, mitsgaders in alles moeten naergecomen, ende agtervolgt worden. Al waert oock soo, dat eenige solemniteijten meer als voors. mogte gerequireert ende vervolgens geomitteert sijn, die begeert de testatrice dat in sulcke gevalle dan sullen gehouden worden in desen voor geinsereert mede doot ende te niet doende alle costume landtregte, ende eendere acte, of actens dese ter contrarie, ende dat de gemelte geinstitueerde erfgenamen eenigsints soude connen of wille prejudicieren of hinderlijck wesen, voor soo veel de testatrice aengaet, ende in haer magte is, alles om redenen ende uijt consideratie, die haer testatrice daer toe waerde hebbende ende beweegde, soo sij seijde. Consenterende hier af acte informa gemaect, ende naer haer doot affschriften gelevert te worden, aen de geinteresseerden naermaels, wanneer sulcx begeren, salvo salaris (behoudens bezoldiging).
Aldus gedaen ende gepasseert voort sieckbedde vande testatrics, in haere woonhuijse, gestaen ter plaetse genaemt de Hasselt, binnen Tilborgh voorschreven ter presentie van Jan Adriaen Swagemaeckers, ende Geraert Jan Smolders, beijde aldaer mede inden buert woonagtigh, (: gestelt op een vereijst gesegelt papier:) benevens de testatrice ende mij notaris voornt in oirconde der waerheijt, mede behoorlijck onderteijckent hebben op heden den vijftienden december anno christi een duijsent seven hondert twee en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832