Menu

Documenten

Document R-1723-14-8091-102v

Alsoo Dionijs Peter Schaapsmeerders in huwelijcken staet versaemt ende gealieert is geweest met Jenneken Gerit Coolen bij de welcke hij echtelijck geprocreert heeft een kint met name Maria out drie jaren t'is nu sulcx dat den selven sigh wederom in anderen huwelijck begeven wil met Cristina Jan Coijen, soo soude den selven verobligeert wesen tegens t voorschreve kint aff te delen maar gemerckt de selven erffgoederen met sijn overleden vrouw heeft beseten, en de meublen niets of weijnigh waren, als sijnde nu eerst in sijn weduwelijcke staet aen verstorven van sijn vader en moeder om t'welcke soo sijn op heden dato deses voor etc. gecomen, ende gecompareert den voornoemde Dionijs Peter Schaapsmeerders en Cristina Coijen sijne bruijt ter eenre, Peter Gerit Colen als momboir, en Peter Gerits van Heijst toesiender overt voors. kint ter andere sijde, de welcke bekende metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben het naervolgende contract ende transactie in manieren als volgt, te weten dat sij momboirs aennemen het kint door de grootmoeder maternel te sullen laten opbrengen en alimenteren in cost ende dranck kledingh etc. tot dat het selve sal gecomen sijn ten ouderdom van achtien jaren huwelijck etc. waer vorens sij grootmoeder sal behouden het usefrucht off toght gebruijck van erffgoederen en meublen die sij met hare overleden man gemeen te besitten plagh, en daer en bovens belooft den vader van't kint, eene somme van hondert gulden, aent selve te betalen, en laten volgen als achtien jaren out geworden sal sijn, en in middels van dato deses daer van voor intrest betalen aende grootmoeder van't kint, off momboir voor de alimentatie jaerlijcx vijff gulden doch in geval t voorschreve kint quame te sterven, soo sal den vader ontlast ende gelibereert wesen van dito hondert gulden off intrest te betalen, oock sal in dat geval de goederen van ... sijn moeders kant komende, naer des selfs overlijden alleen succederen en devolveren op de selve oomen van s moeders sijde, verders is noch geconditioneert ende ondersproken dat naer dode van hen beijder eerste comparanten alle henne alsdan naer te latene goederen egalijck sullen gepart ende gedeelt worden soo wel bij t voors. voor, als de te verweckene naer kinderen, in capitatum hooft voor hooft even diep in alle schijn off het kinderen ware van een ende den selven bedde voorts gecomen ende geprocreert, uijtgenomen dat het voors. voor kint, ende de te verweckene naer kinderen, jeder de goederen die van haers smoeders sijde aenkomen, separaet ende alleen sullen behouden ende erffelijck blijven possideren, alle welcke poincten etc. renuntierende etc. verbindende etc. pro ut in forma, actum den sesden augustij seventien hondert drie en twintigh.

In de marge:
Den ondergeteekende als in huwelijck hebbende Maria Dionijs Peter Schaapsmeerders bekent vande neffenstaande hondert gulden cum intresse voldaen, ende betaalt te wesen door Adriaan de Jong in huwelijck hebbende Cristina Jan Coijen, ende des wegens den laesten metten eersten penningen daar van deugdelijck ontfangen te hebben dus deesse gecasseert, actum den 25e meert 1739. Dit hant merck stelt Antonij van Hees verclaart niet te konnen schrijven.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832