Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8091-104v

Kennelijck sij dat op heden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Cornelia, en Maria de Cocq, ende Jacobus Vromans als in huwelijck hebbende Anneke de Cocq, de welcke verclaarde metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijding ende deijlingh vande naebeschreve erffgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaten door Jan Claessen de Cocq en Anneken Hoirvoorts hen condividenten ouders saligers ware,

Overmits d'welcke soo is Cornelia de Cocq bij blinde lootingh ten dele bevallen ende sal alsoo voor hare portie hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck een parceel ackerlant groot vier lopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Rugdijck, aldaar oost Jan Adriaen de Cocq, suijt Jan Adriaen Francken, west ..., en noort Jan vande Sande, Item noch een parceel weijde groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor aende Rugdijck, oost Adriaen Baesten, suijt Jan Baesten, west Anthonij van Horst, en noort Adriaen Mutsaerts, belast met seven oortiens chijns s'jaers aen ... Ekelschot tot Oorschot,

Overmits d'welcke soo is Maria de Cocq bij etc., een parceel ackerlant groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende ... straet, oost Jan Bles?, suijt Jan den Decker, west Jan Janssen de Cocq, en noort Cornelis Gerits, Item een parceel ackerlant groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aende Heijcant, oost Bastiaen Verhoeven, suijt de weduwe Adriaen Damen, west Peter Melis ende noort de heijde, Item een parceel weijde groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor aenden Rugdijck, oost Adriaen Baesten, suijt Jan Baesten, west Anthonij van Horst, en noort Adriaen Mutsaerts, Item de helfte in eenen acker aende noorden kant, groot int geheel drie loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse aent Sant, oost den vaerweght, suijt de laesten condivident, west Norbart Segers, en noort Hendrick vander Burght,

Overmits d'welcke soo is Jacobus Vromans no: ux: bij etc. de helft in een huijs aende westen kant, bestaende in een keucken kelder en kelderkamer, scheijdende op de graat vande schouw tussen dese ende wooningh ten oosten, met de stal, schuer ende ... schop, mitsgaders de aensteede groot vijff loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, oost de straet, suijt Norbert Hoirvoorts, west Gerart Swagemakers, en noort de weduwe Jan Swagemakers, belast met ses duijten chijns sjaers aende heer alhier en neemt den condivident noch tot sijnen lasten eenen schepenen gelofte van drie hondert ende vijftigh gulden aen de erffgenamen van ... te betaelen waer voor, die goederen verbonden sijn, Item een parceel ackerlant groot een ende een halff loopensaten ofte etc. gelegen als voor aende Hasselt, oost Gijsbert van Gorp, suijt Adriaen Mutsaerts, west Gijsbert van Gorp, en noort de straet, Item een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen als voor aende Hasselt, oost Laureijs Swagemakers, suijt Francis Lammers, west Jostinus Hoirvoorts, en noort Peter Hosemans, Item een parceel ackerlant groot twee loopensaet gelegen als voor aent Creijven, oost Adriaen Maes, suijt Maria Somers, west Matthijs Maes, en noort den selve, Item de helft in een parceeltie ackerlant aende suijden kant groot int geheel drie loopensaten ofte daer ontrent, gelegen als voor ter plaetse aent Sant, oost de vaerweght, west de heijde, suijt Norbertus de Beer, en noort de tweede condivident,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jeder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen, stegen, ende hebben etcc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum de dartighste augustij seventien hondert drie en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832