Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8091-73v

Kennelijck sij eenen iegelijcken als dat opheden dato deses voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Jenneken Janssen van Gorp weduwe Daniel Jan Daniels, Norbartus, Francis, Maria, en Elisabeth, der selver meerderjarige kinderen Cornelis Mutsaerts als in huwelijck gehat hebbende Adriana oock dochtere van de voornoemde Jenneken, als vader en vooght over sijne twee kinderen verweckt aende selve sijne overleden vrouw, Laureijs Jan Colen als inne huwelijck hebbende Johanna mede dochtere van de voornoemde Jenneken, en Adriaen Mutsaerts als in huwelijck hebbende Lucia almede dochtere van meergenoemde Jenneken, daar vader van was de voors. Daniel Jan Daniels, juffr. Cornelia Segers weduwe van wijlen Johan Babtista Mutsaers soo voor haer selve, en als moeder en vooghdesse over haere twee kinderen verweckt bij den voorn: haren overleden man, Sr. Francis Adriaen de Roij en juffr. Johanna Catharina des selfs meerderjarige suster cum tutore, Sr. Dionijs Heestermans als in huwelijck hebbende Lucia Adriaen de Roij, Sr Adriaen Colen weduwenaer van wijlen Pitronella Jan Daniels die te vorens weduwe was van wijlen den voornoemde Adriaen de Roij, als last ende procuratie hebbende van Sr. Jan Adriaen de Roij volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier den 14e december 1717 den selven noch als last ende procuratie hebbende van srs Norbartus en Cornelis Adriaen de Roij volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor den notaris A. v. Burght en getuijgen alhier den 2e deser maent januarij 1723, beijde alhier vertoont, den selven Colen noch als schoonvader en vooght over Adriaen Adriaen de Roij, alle seven kinderen van wijlen den voornoemde Adriaen de Roij, en Piternella Jan Daniels, ende Dirck Grevenbroeck weduwenaer en testamentaire boedelhouder wijlen Anna Adriaen Hendrick Janssen volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris A: v: Loon en getuijgen alhier den 2e julij 1710 mede hier vertoont, dewelcke verclaerden metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen hen condividenten aengecomen mits het overlijden van Jan Daniel Michielse en Jenneken ... des selfs huijsvrouw, henner condividenten grootvader en grootmoeder respective

Overmits d'welcke soo is de voornoemde Jenneken Jan van Gorp weduwe Daniel Jan Daniels ter toghte, en hare voornoemde kinderen en kintskinderen in qualiteijt voors. ten erffreghte bij etc. ten deele bevallen en sullen alsoo etc. Eerstelijck een huijs, schuer, schop hoff ende aensteede groot samen drie loopensaten ofte etc. onbegrepen der maete gestaen ende gelegen onder dese heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Stockhasselt, aldaer oost de gemeene straet suijt de weduwe Piter van Roij west de Langen Acker, en noort ..., Item noch een parceel ackerlant groot een ende drie quart loopensaet ofte etc. genaemt den Langen Acker gelegen als voor oost de aenstede, suijt de weduwe Piter van Roij, west de weduwe Daniel Jan Daniels, en noort Adriaen Jan Adams,

Overmits d'welcke soo is de voornoemde weduwe Johan Babtista Mutsaers en haere twee kinderen in qualiteijt voors. bij blinde lootinge etc. een parceel ackerlant groot een ende drie quart loopensaet ofte etc. gelegen onder dese heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse de Stockhasselt aldaar oost den Langen Acker, suijt de weduwe Peter van Roij, west Peter Bartelen, en noort de weduwe Michiel van Amelsvoort, Item een parceel ackerlant groot twee ende een halff loopensaten ofte etc. gelegen als ter plaetse genaemt het Nieuw Velt, aldaar oost Jan Momboirs, suijt Peter Mutsaerts, west en noort de gemeene straet, Item een parceel beemde groot ... ofte etc. gelegen als voor ter plaetse genaemt in de Vier Buijnder, oost de Leij, suijt de kinderen Hendrik de Roij, west ... ende noort de condividente in desen,

Overmits d'welcke soo sijn die voorschreve seven kinderen van wijlen Adriaen Cristiaen de Roij in qualiteijt voors. bij etc. ten deele bevallen ende sullen alsoo etc., een parceel weijde groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen onder dese heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Stockhasselt aldaar oost Laureijs Michielse suijt de gemeene straet west de selve, ende noort Adriaen Cornelis Haens, Item een parceel ackerlant groot drie ende een halff loopensaet ofte daar ontrent gelegen als voor, genaemt de Noet oost de gemeene straet suijt de weduwe van Jan Babtista Mutsaerts, west de weduwe Balthasar van Mol, ende noort de gemeene straet,

Overmits d'welcke soo is Dirck Cornelis van Grevenbroeck bij etc. een parceel weijde groot twee ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen onder dese heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Stockhasselt aldaar oost de gemeene straet, suijt de weduwe van Peter van Roij, west de weduwe Jan Balthasar van Mol, en noort de weduwe Michiel van Amelsvoort, Item een parceel beemde groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder Gils int Broeck aldaar oost de Lantscheijdingh, suijt den heer drossaert Bernage, de kinderen Marinus de Wolff, en noort Norbartus Colen,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat jeder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. ende alle verholen commer etc. pro ut in forma actum den vijffentwintigsten januarij seven hondert ende drie en twintigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832