Menu

Documenten

Document R-1723-14-8189-118r

Compareerde voor mij, Willem Jan Heerders den welcke verclaerde te desisteren ten behoeve van sijne kinderen van het regt van togt hem competeerende op de erfgoederen gecomen ende naergelaten bij wijlen Peter Jan Herders sijne voors kinderen gegeven ten erffregten ende hem comparant voorde helfte ter togte aengecomen bij testamentaire dispositie vande voorn Peeter Heerders gepasseert voorden notaris Cloostermans in dato ... 1722, gereserveert de togt van .... een huijsinge ende hoff gestaen ende gelegen alhier onder den Hasselt aende Corte Straet, actum den drie en twintigh ...

Jan en Dionijs Willem Heerdens als testamentaire erffgenamen van wijlen Peter Jan Heerdens cedunt aen Matthijs Maes een huijs, hoff ende aengelagh soo weij als ackerlant groot samen vijff loopensaten ofte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijkheijt Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer oost de straet, zuijd ende west Cornelis Beris, ende noort Peter Wouter Lievens, belast met tien duijten chijns s'jaers aenden Ed. heer alhier, voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verholen commer, pro ut in forma, actum den drie en twintigsten februarij seventien hondert drie en twintigh.

Cooppenn: 550 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Jan Sijmon Adriaens een parceeltje bos ende moerputten ... het moer daer in leggende groot te samen een loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborgh aende Hasselt aldaer oost de kinderen Jan Servaes, zuijd den cooper, west den H: Geest Armen alhier ende noordt de gemeente, los ende vrij uijtgenomen wegen stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den drie en twintighsten februarij seventhien hondert drie en twintigh,

Cooppenn: 18 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832