Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8189-125r

Mattijs Janssen van Gils cedit aen Embregt Denis Maes een parceel ackerlant groot twee loopensaten offte etc. gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer aent Creijven oost den vercooper, zuijd Adriaen van Gils, west de kinderen Jan Somer, ende noord Peter Maes, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den negentienden maert seventien hondert drie en twintigh,

Cooppenn: 80 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832