Menu

Documenten

Document R-1723-14-8189-126v

Matthijs Janssen van Gils cedit aen Jan Adriaen Maes een camer in een huijsinge aende noorden cant scheijdende opde graet vande schouw tussen dese ende wooningh ten suijden, met den hoff daer aen groot vijffentwintig roeden offte etc. gestaen ende gelegen onder de Heerlijcheijt Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer genaemt het Creijven, oost de straet, zuijd Jan Mutsaers, west ende noord Peter Maes, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den dertigsten meert seventien hondert drie en twintigh,

Cooppenn: 80 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832