Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8189-141r

Compareerde voor etc., sr. Pieter Hosemans den welcken verclaerde te desisteren ten behoeve van Johannes Pieter Hosemans sijnen meerderjarigen soon, vant regt van togt hem competerende op een geregte derde part der erffgoederen ten erffregte sijnen voorn. soon competerende en als hij comparant met sijne overledene huijsvrouw Adriana van Dooremalen, moeder van meergemelte sijne soon, gemeen te besitten plag, sonder aen de selve uijt dien hooffde eenig het minste regt, actie, offte pretentie meer te hebben offte te behouden, maer daer aen te renuntieren inne gerequireerde forme, actum den negenden september seventien hondert drie en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832