Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1723-14-8189-157v

Peter, en Huijbert gebroederen soonen wijlen Anthonij Peters van Groenendael, cedunt aen Cornelis Teurlincx twee derde parten gemeen en onbedeelt in een huijs, hoff ende aengelagh groot int geheel twee loopensaten offte etc., waer van den cooper het resterende derde part is competerende gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer oost Jan Laureijs Swagemakers, zuijd de straet, west Geerit Joosten van Berckel, ende noord Jan de Jongh, belast met een vat reductie rogge voor twee derde parten s'jaers aenden heere rentmeester van Slingelandt, Item nogh twee derde parten in een parceel weijde groot int geheel een loopensaet offte etc. gelegen als voor, ter plaetse aende Stockhasselt aldaer oost de straet, zuijd de wedue Jan Mutsaers, west de wedue Elias Zeger Brock, ende noord Hendrick Glavimans, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den acht en twintigsten december seventhien hondert drie en twintigh.

Cooppenn: 400 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832