Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1724-14-8091-123r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Jan Adriaen Maes, Anna weduwe van Cornelis Adriaen Maes en Mattijs Matthijs Maes de welcke bekende metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een erffdeijling vande naebeschreve goederen hen condividenten aengecomen met het overlijden van Jenneken Cornelis Creijers, henner condividenten nighte?,

Overmits d'welcke soo is Jan Adriaen Maes bij blinde lootinge ten deele bevallen, ende sal alsoo etc. een parceel ackerlant groot twee ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt inde Corte Straet, oost Peter Hermans van Heijst, suijt de straet, west Jan Adriaen Wagemakers, ende noort de weduwe Guilliam Bogers, item een parceel beemde groot vijff loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse ontrent de Elff Buijnder Brugh oost ..., suijt de Langendijck, west de kinderen Herman van Heijst, ende noort de gemeente, item noch een schepen gelofte van drie hondert vijftigh gulden ten laste van Jacobus Vromans alhier gepasseert in dato 10 april 1722, item noch een ... obligatie van hondert gulden ten laste van Hendrick Denis Hoiorvoorts,

Overmits d'welcke soo is Anna weduwe van Cornelis Adriaen Maes bij etc. een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, genaemt den Bosman, aldaer oost Cornelis Beris, suijt de selve, west eenen vaerweght, ende noort Wouter Backers, item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost Cornelis Beris, suijt de selve, west eenen voetpat en noort Adriaen van Gils, item een parceel beemde groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inden Dalem, oost ..., suijt Anna weduwe Guilliam Bogers, west ... en noort Jan van Gils, item eene schepene gelofte van hondert gulden capitael ten laste van Gerart Jan Smulders alhier gepasseert 10 april 1722, item een schepene gelofte van hondert vijftigh gulden ten laste van Adriaen Jan de Cocq alhier gepasseert 9 meij 1718, item noch een schepene gelofte van hondert gulden ten laste van Peter Willems vanden Hout, alhier gepasseert 27 januarij 1703, item noch een obligatie .... van hondert gulden ten laste van Peter Willems vanden Hout,

Overmits d'welcke soo is Mattijs Mattijs Maes bij etc. ten deele bevallen ende sal alsoo etc. een huijsken metten hoff ende aangelagh groot ... ende een halff lopensaet ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt aldaer aende Korte straet, oost de weduwe Jan Swagemakers, suijt Norbert Segers, west de weduwe Guilliam Bogers, en noort de straet, belast met tien duijten chijns siaers aen ... Ekelschot tot Oorschot, item een parceel beemde int Gilse Broeck ter plaetse inde Blocxkens groot drie loopensaten ofte etc. oost de kinderen Huijbert Peter Hensen, suijt ..., west Anneken weduwe Nicolaes van Gorp, en noort Cornelis Beris, belast met vijff duijten chijns sjaers aende Baronie van Breda, item noch eene schepene gelofte van hondert vijfftigh gulden capitael ten laste van Maria weduwe Gerart Verschueren, gepasseert alhier in dato ... , item noch een schepene gelofte van sesentsestigh gulden ten laste van Laureijs Swagemakers gepasseert alhier in dato ..., item noch een ... obligatie van vijfftigh gulden capitael ten laste van Laureijs Jan Joosten,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprocken dat ieder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen en onderhouden alle wegen stegen schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den seven en twintighsten januarij seventien hondert vier en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832