Menu

Documenten

Document R-1724-14-8091-137v

Kennelijck sij dat voor ons etc. sijn gecoomen ende gecompareert sr Peter Hosemans, Laurens ende Margo des selfs meerderjarige broeders in egten bedde verweckt bij wijlen Adriaentie van Doremale, de welcke verclaerde metten andere aangegaen ende gemaakt te hebben een erffscheijdingh ende deelingh vande naebeschreve erffgoederen die hij eerste in ordine comparant met sijne overledene voorn. vrouw gemeen te besitten plagh, en bij haer metter doot ontruijmt en achtergelaten sijnde aen eertse comparant daer in een derde part gemeen en onverdeelt aengecomen bij transport van Johannes mede sijne meerderjarige soone en broeder van Laureijs en Margo voorn, volgens den transport daervan sijnde gepasseert voor schepenen alhier in dato 9e september 1723,

Overmits d'welcke soo is den voornoemde Peter Hosemans bij blinde lootingh ten deele bevallen ende sal voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren een huijs genaemt het groot huijs met den hoff daer aen groot vijff quartier lopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost ende noort Laureijs van Doremael, suijt de straet, en west Laureijs vande Broeck, Item drie en drie quartier loopensaet saijlant gelegen als voor genaemt den Heijdries, oost Clasijntie van Beurden, suijt Denijs Horvoorts, west Adriaen de Roij, ende noort Gijsbert vande Loo, Item een parceel weijde groot een en een halff loopensaet ofte etc. gelegen tot Goirle ter plaetse in den ..., oost Adam Wijtens, suijt en west den ackerwegt, en noort den voetpat, Item een parceel ackerlant groot een en een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse genaemt den Twee Pat, oost Peter Beris, suijt Anthonij Timmermans, west en noort de kinderen Cornelis de Bont, Item een parceeltie weijde groot een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaatse aende Brem, oost de gemeene straet, suijt Jan van Besouw, west de weduwe ... Cauwenbergh, en noort ..., Item een parceeltie bleeckelingh velt groot twee loopensaet ofte etc. gelegen inde Schootel,

Overmits d'welcke soo is Laurens Hosemans geheel ten erffreghte, en sijne voornoemde vader sijn leven lanck voor d'eene helfte ter toghte bij blinde lootinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een kamer, met vier loopensaten soo ... als saijlant, gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Kleijne Hasselt, oost de gemeene straet, suijt Jan de Jongh, west ende noort Cornelis Veramelvoort, Item een parceel weijde groot twee loopensaten ofte etc. gelegen aent H: Geest Straetje genaemt de Kockweij?, oost de weduwe Nicolaes van Gorp, suijt de weduwe Peter Goijaert Heerdens, west de gemeene Stockhasseltse Straet, en noort het Heijlige Geest Straetje, Item een parceel beemde groot ses loopensaten ofte etc. gelegen inde Oude Nieuwe Velden, oost de weduwe Goijert van ..., en noort de gemeene heijde, Item noch een parceel weijde groot twee loopensaten ofte etc. gelegen aende Berckdijck, oost de erffgenamen Marten Jan ..., suijt Adriaen van Spaendonck, west Wouter Peter Philipse en noort de gemeene straet, ende sij geweten dat de condivident deser sijnen voornoemden vader en des selfs tegenwoordigh des condividente ....., Item noch een parceeltie groot een loopensaet ofte etc. sijnde beemde gelegen inde Oude Leij,

Overmits d'welcke soo is Margo Hosemans geheel ten erffreghte, en haere voornoemde vader sijn leven lanck voor d'eene helfte te toghte bij blinde lootingh ten deele bevallen, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een huijs en aensteede groot vier loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Hasselt, aldaar oost de straet, suijt Adriaen van Beurden, west de straet, en noort de weduwe van Laureijs Swagemakers, Item een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen als voor genaemt den Hoekacker, oost ende suijt de gemeene straet, west Maria Smarius en noort Elias Brock, Item een parceel weij ende saijlant groot drie ende een halff loopensaten ofte etc. gelegen als voor aende Kortstraet, oost Adriaen Wagemakers, suijt de gemeene straet, west de weduwe Guilliam Bogers en noort ..., ende noch een parceeltie uijtgesteeke putten groot een loopensaet ofte etc. gelegen inde Elff Buijnder,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat ider op sijn aengekavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, waterlaeten t welck d'een off d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben daar op d'een tot des ander behoefte volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert in maniere daer toe behoorlijck, ende gewoonelijck sijnde, gelovende dese deijlingh altijt te sullen houden, ende doen houden, voor goet, vast, bondigh, ende van waerden sonder eenigh wedersegge, ende allen verholen commer, calanghe, ofte aentael hier inne wesende ofte naermaels komende malcander te sullen helpen afdragen t'eenemaele sonder arg ofte list, actum den negenden october seventien hondert vieren twintigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832