Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1724-14-8091-140v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert Johannes Jan Cornelis Janssen, Cornelia Jan Cornelis Janssen meerderjarige dochter cum tutore (met haar voogd) ende Laureijs Jan Joosten als in huwelijck hebbende Allegonda Jan Cornelis Janssen, de welcke verclaerden metten andere aangegaen ende gemaeckt te hebben een erffdeelingh van de nabeschreve erffgoederen, hen condividenten aangecomen met het overlijden vanden voornoemden henne vader, en Engelina Veramelvoort henne moeder was,

Overmits d'welcke soo is Johannes Jan Cornelis Janssen bij etc. eene huijsinge ende schop met den hoff ende aansteede groot int geheel een ende eenhalff loopesaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost Lambregt Segers, suijt de straet, west Jan Paulus de Beer ende noort ..., belast met vijf duijten chijns sjaers aende heer deser Heerlijckheijt, Item een ende driequart loopensaat lant ofte etc. gelegen als voor, oost eenen voetpad, suijt Cornelis Verbunt, west de straet, ende noort Cornelis Verbunt, Item noch twee loopensaat ofte etc. gelegen als voor, oost de straet, suijt Norbart Vrancke, west h: Glavimans, en noort Cornelis Beris,

Overmits d'welcke soo is Cornelia Jan Cornelis Janssen bij etc. een parceel soo weij als ackerlant groot vijff ende een quart loopensaet ofte etc. gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg aende Hasselt, oost Huijbert van Groenendael, suijt de straet, west Jan Adriaen van Heijst, ende noort Geertruijd de Cocq,

Overmits d'welcke soo is Laureijs Jan Joosten no: ux: bij etc. twee loopensaet ackerlant ofte etc. gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg, ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Geertruijd de Cocq, suijt de straet, west Jan Adriaen Emmen, ende noort de kinderen Adriaen van Gils, Item noch een derde part gemeen ende onbedeelt in vier ende een halff loopensaet lant ofte etc. gelegen als voor, oost Mattijs Maes, suijt Adriaen de Roij, west Willem de Beer, ende noort de kinderen Peter van Rijssel, Item een vierde part in een parceel beemd groot int geheel twaelff loopensaeten ofte etc. gelegen onder Gils inde Lange ..., oost de Leij, suijt ..., west de ...dijck, ende noort ... Hamerstede,

Voorts is tusschen de voorn parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat ieder etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dertighsten november seventien hondert vier en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832