Menu

Documenten

Document R-1724-14-8189-159v

Mattijs, ende Adriaen Janssen van Gils ende Norbertus Janssen den Ouden als inne houwelijck hebbende Anna Magreta Janssen van Gils cedunt aen Jan, en Wouter vande Ven een kamer aenden westen kant in eene huijsinge met ontrent twintigh roeden erve daer aen, gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborgh aende Hasselt ter plaetse aldaer genaemt het Creijven de vercoopers reserveren tien roeden erven aen haer selven en aff te meten naest het huijs off noordt sijde, aldaer tussen erve oost Peter Maes, zuijd Mattijs Maes, west den selve, ende noord Peter Maes, belast met sestien stuijvers acht penn: jaers aende kerck alhier in een meerdere pagt, item twee duijten chijns jaers aende edelen heer deser Heerlijcheijt, voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den tweeden februarij seventien hondert vier en twintigh,

Cooppenn: 70 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832