Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1724-14-8189-193r

Anthonij Schoffers in houwelijck hebbende Jennemaria Schalcken cedit aen Jan Schoffaers des selfs meerderjarigen soon eenen huijsinge, schuer en aengelag groot drie en een halff loopensaten offte etc., gelegen onder de Heerlijcheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost, ende zuijd den edelen heer deser Heerlijcheijt west Jan de Jongh, ende noord de straet, belast de huijsinge en aengelagh met negen en een halff vaten rog s'jaers tot s'Bosch genaempt de ..., item eenen stuijver chijns jaers aenden edelen heer alhier, item alle des selffs haeff, erffhaeff ende meublen inde voorschreve huijsinge en hem transportant eenigsints competerende geen uijtgesondert, ende heeft daer op ten behoeve vanden cooper volcomentlijck vertegen etc. gelovende etc., allen verholen commer etc., prout in forma, actum den vierden november seventhien hondert vier en twintigh.

Cooppenn: 250 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832