Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1725-115-70-172

In den name des heeren Amen Compareerde voor mij Andries van der Burght openbaer notaris bij de Ed: Mog: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt van Tilborgh residerende ende ter presentie van de getuijgen naergenoemt, Den eersame Peter Peterse Broeckmans, woonende alhier in de Stockhasselt, d'ondergeschreven getuijgen wel bekent, soo sij verclaren bij deesen, sieckelijck te bedde leggende, nochtans sijn verstant, memorie en sinnen wel machtigh sijnde en volcomentlijck gebruijkende soo opentlijck bleeck, de welcke overdenckende de seeckerheijt des doots en de onseeckere uure van dien, heeft daaromme met voorbedachten raet uijt sijn eijgen vrije wille, gemaeckt, geordonneert en geslooten, dit zijn tegenwoordigh testament, laesten en uijtterste wille in voegen en manieren hier na beschreven, Eerstelijck zijne ziele nu en soo wanneer die uijt sijne sterffelijcke lichaem sal comen te scheijden de grondeloose barmhertigheijt van Godt almachtigh beveelende, en sijn doot lichaem eerlijcke en christelijck begraven te worden. Comende voorts ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen hem bij godt almachtigh op deser aerde verleent soo verclaerde hij testateur voor eerst te legateren aen de kinderen van Peter Jan Broeckmans, een somme van een hondert en vijfftigh gulden eens, voorts verclaert hij testateur alle zijne verdere naer te latene goederen soo haeff meuble als erffgoederen, schulden actien en crediten, waer en op wat plaetse gelegen geen uijtgesondert, en die hij testateur metter doot eenighsints sal comen te ontruijmen en achter te laeten, te laeten en te maecken aan Peter Adriaen Broeckmans en Daniel Adriaen Broeckmans, jder de gerechte helffte, instituerende en nominerende hij testateur, den voornoemde Peter Adriaen Broeckmans en Daniel Adriaen Broeckmans jeder voor de gerechte helffte tot zijne eenige en univerzeele erffgenamen, met volle rechten van institutie bij deesen, Tgeene voorschreven staet verclaert hij testateur te weesen zijn testament laeste en uijtterste wille, die hij begeert dat na zijne doot precies sal worden achtervolgt stadt grijpen en zijn volcomen effect sorteeren tzij als testament solemneel codicille giffte ter saecke des doots onder de levende ofte andersints soo en gelijck het selve alderbest sal connen bestaen goet en van ... niettegenstaende alle en een ijegelijcke solemniteijten, naer rechten offte andersints gerequireert in deesen niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costuijmen, placaten, ordonnantien locaele oft municipaele rechten ter contrarie als alle deselve voor soo veel in hem testateur is derogerende en te niet doende bij deesen. Aldus gedaen en gepasseert voort sieck bedde van den testateur, ter presentie en ten overstaen van Jan Janse den Ouden, en Cornelis Adriaen Mutsaerts, als gelooffwaerdige getuijgen hier toe versocht, die d'origineele minute deeses, benevens den testateur en mij notaris voornoemt mede hebben onderteckent, heden den negende december seventien hondert vijff en twintigh des smorgens ontrent vijff uuren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832