Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8091-147

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Jan Adriaen Momboirs als vader ende vooght over sijne kinderen verweckt bij Adriaentje Peter Sijmons, Jan Willem Heerdens als vader ende vooght over sijne kinderen verweckt bij Helena Peter Sijmons, Jan Verbunt als vader ende vooght over sijne kinderen, ende Jan? Cristiaen de Roij als testamentaire vooght over het onmodige kint van wijlen Cornelia Verbunt, daer vader van is Jan Schalcken, aangestelt bij wijlen Jan Peter Sijmons en Maria Gerits Verbunt ..., volgens den testamente daar van sijnde bij de selve gepasseert voor de notaris Cornelis Cloostermans ende getuijgens alhier dato 20 september 1716 en op heden vertoont ende welcke verclaerde metten anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene affdelingh van de goederen haar aangecomen mits het overlijden van voornoemde testataire,

Overmits dewelcke soo is Jan Adriaen Momboirs ten behoeve van sijne ses kinderen voor ses elfde parten in de helfte bij blinde lootinge ten deel is bevallen ende sulks also etc. een perceel ackerlant groot twee ende een half Loopensaat ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaatse aande Hasselt aldaar oost eenen mistwegt, suijt Cornelis van Amelsvoort, west Jan Adriaen Momboirs, ende noort Jan de Jongh, Item een perceel ackerlant groot drie Loopensaten ofte etc. gelegen als voorn. oost eenen mistwegt, suijt Jan van Amelsvoort, west Willem Gielen ende noort .... item een parceel uijtgestocken putten en eenigh ... groot samen vier Loopensaten gelegen als voorn ter plaatse aanden Dalemse Stoep, oost Peter de Roij, suijt Jan Maes, west de Lantscheijdingh ende noort Norbart Hoirvoorts, belast met twee stuijvers cijns sjaers aenden heer Rentmeester Tenagel tot 's Bosch, Item een parceel weide groot twee lopensaten gelegen inde Vosbergen, ende sal dit loth inne vergelijck van cavelingh genieten vijftigh guldens vande kinderen Jan Verbunt die bijt passeren deses sijn voldaen,

Overmits dewelcke soo is Jan Willem Heerdens ten behoeve van sijne kinderen voor vijff elfde parten, inde helfte bij blinde lootinge etc. een halff huijs aande oostenkant, bestaende in kamer werckhuijs goot ende opkamer met de kelder, scheijdende op de graat vande schouw der wooninge ten westen met een heel schop hoff ende aengelegen groot drie quartier lopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaatse genaempt de Hasselt, aldaer oost Jan de Jongh, suijt de selve, west Jan van Amelvoort, noort de straet, met de geregtigheden als van outs daer aen gehouwen sal, Item een parceel heijveldt groot vier Loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Nieuwe Velden oost Peter de Beer, suijt wed. Jan de Cocq, ende noort deselve, Item noch een parceel heijde groot twee Loopensaten ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de gemeente, suijt de wed. de Cocq, west ende noort de selve, ende sal dit loth noch in vergelijck van cavelingh genieten vande kinderen Jan Verbunt een somme van ses guldens ende vijff stuijvers, ende vant kint wijlen Cornelia Gerit Verbunt ... gulden ende vijftien stuiijvers, dien bijt passeren deses sijn voldaen,

Overmits d'welcke soo is Jan Gerits Verbunt ten behoeve van sijne drie kinderen voor drie vierde inde helfte bij blinde lootingh ten deele bevallen ende sullen also etc. een halff huijs aende westenkant, bestaende in keucken, werckhuijs, achterhuijs, opkamer, kelder en goot scheijdende opden graat vanden schouw tusschen dese ende de wooningh ten oosten met een geheel schop, ende de geregtigheijt gebruick ende onderhout vande puth voor deese helfte, mitsgaders de hoff ende erve daer aen groot samen twee Loopensaten ende achtendertig roeden ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborg ter plaetse aende Hasselt, aldaer oost Laureijs Hosemans ende andere, suijt Cornelis van Amesvoort, west Laureijs Hosemans ende noort de straet, Item een parceel soo moer als uijtgesteecke putten groot drie Lopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse genaemt inde Korte Dalems, aldaer oost Jan Baptist de Roij, suijt Laureijs van Dooremalen, west Jan Segers, ende noort de kinderen Willem van Gorp, ende sal dit loth in vergelijck van cavelingh moeten uijtkeren aende kinderen van Jan Momboirs de somme van ses guldens vijff stuijvers en aende kinderen Jan Heerdens ... guldens vijftien stuijvers dien bijt passeren deses sijn voldaen,

Overmits de welcke soo is Cristiaen de Roij qqt predicta ten behoeve van t kint wijlen Cornelia Gerits Verbunt inne egten bedde verweckt bij Jan Schalken voor een vierde inde helfte bij blinde lootinge ten deele bevallen, ende sal alsoo etc. een parceel ackerlant groot groot drie Loopensaten ofte etc. gelegen aende Oosten Heijcant alhier onder Tilborg ter plaetse oost Jan Verbunt, suijt de wed. van ... Veramelvoort, west Peter Daans en noort Peter van Eeten ende sal dit lot in vergelijck van cavelingh moeten uijtkeeren aende kinderen Jan Heerdens de somme van achtien gulden ende vijftien stuijvers, dien bijt passeren deses sijn voldaen,

Voorts is tusschen de voors partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat ieder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den achsten februarij seventien hondert vijfentwintig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832