Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8091-156v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecoomen ende gecompareert juffr Johanna de With, Maria, Dingena en Johanna Anthonia, gesusteren dochteren wijlen de heer Johan Soffaers daer moeder van was Maria de With de welcke verclaerde metten anderen aangegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen mits het overlijden van Ego de With, ende Clasina Smolders haer eerste condividenten ouders zaliger en haer tweede condividenten grootvader en grootmoeder waren,

Overmits d'welcke soo is juffr. Johanna de With bij etc. eene huijsinge schuer en turffschop met de saij ende weijlande daer aen groot achtien a negentien loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen dese heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Stockhasselt aldaer oost Laureijs de Hoevenaer, suijt Peter van Beurden, west Michiel Peter Gerits ende noort de straet, Item een parceel soo saij als weijlant groot drie loopensaten offte etc. gelegen als voor onder de Stockhasselt oost de straet, suijt ..., west de kinderen Adriaen van Gils, ende noort de weduwe Cornelis Pulskens, Item een parceel weijlant groot drie ende een halff loopensaten offte etc. gelegen als voor ter plaetse omtrent de Kerck ende ..., oost Jan Cruijssen, suijt Herman de Roij, west de twee condivident, ende noort de ..., Item een parceel ackerlant groot drie loopensaten offte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Schijff ontrent het Hagelcruijs, oost en suijt de weduwe Johan Molengraeff, west Michiel Hollen, ende noort de straet, Item een parceel weijlant groot vijff ende een halff loopensaeten offte etc. gelegen als voor ter plaetse onder de Hasselt, oost Peter Embreght Maes, suijt Jan Nicolaes Maes, west Willem Jan de Beer, ende noort Adriaen de Roij, Item een parceel ackerlant groot vier lopensaten offte etc. gelegen als voor ter plaetse onder de Reijt opt Sant, oost ..., suijt ... west ... ende noort ..., Item een parceel ackerlant groot seven quartier loopensaten ofte etc. gelegen als voor, oost Jan Smolders, suijt Peter van Gorp, west ende noort eenen misweght, Item een parceel weijlant groot vier ende een halff loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Koeijstraet, oost de straet, suijt de heer secretaris, west de straet, ende noort den H: Geest Armen alhier, Item een parceel ackerlant groot ses loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse onder Oerle, oost Jan van Haren, suijt ... van Beurden, west de straet, ende noort Norbartus Peijnenborgh, Item een capitael van vijftien hondert gulden staende ten laste van dese Heerlijckheijt van Tilborg, volgens de constitutie brieff daer van sijnde de dato ... met den intrest daer van int toecomende te verscheijnen, Item eene schepenen gelofte van twee hondert gulden ten laste vande weduwe Gerart de Groot, volgens de gelofte daer van sijnde de dato ..., Item noch eene schepenen gelofte van twee hondert gulden ten laste vande erffgenamen Nicolaes van Gorp volgens de gelofte daer van sijnde de dato ..., Item eene schepenen gelofte van drie hondert gulden capitael ten laste vande weduwe Willem Mutsaerts, volgens de gelofte daer van sijnde de dato ..., Item eene schepenen gelofte van vijff ent seventigh gulden ten laste van Jan ... volgens de gelofte daer van sijnde de dato ..., Item eene schepenen gelofte van vijff hondert gulden ten laste van Lodewijck van Iersel volgens de gelofte daer van sijnde de dato ..., ende noch een manuale obligatie van vier hondert vijff en twintigh gulden ten laste van de vrouw van Andries van Dijck, alle met de intrest daer van int toecomende te verschijnen,

Overmits d'welcke soo sijn de juffr. Maria, Dingena, en Johanna Antonia Soffaers voornt. bij etc. een huijs, schuer ende hoff daer aen groot ... gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse aende Kerck oost de weduwe van Gerart de Groot, suijt de straet, west Jan van Dooren, ende noort Gijsbert Verschueren, Item een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen als voor aende Kerck oost ende west de weduwe Gerart de Groot, suijt de weduwe Johan Molengraeff, ende noort de weduwe Cristiaen Tabbers, Item een parceel ackerlant groot seven quartier loopensaten ofte etc. gelegen als voor ontrent de Kerck aende steenweght oost ..., suijt de Vensepat, west ..., ende noort de Steenweght, Item een parceel weijlant groot drie ende een halff loopensaten ofte etc. gelegen als voor ontrent de Kerck, oost de eerste condividente, suijt Herman de Roij, west juffr. van Langen, ende noort de Venserpat, Item een parceel weijlant groot vier en een halff loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse onder de Hasselt oost ..., suijt ..., west ..., ende noort ..., Item een parceel ackerlant groot een ende een halff loopensaet ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse onder de Reijt oost ... van Heijst, suijt Cornelis van Beurden, west Marten Adriaen Cornelissen ende noort eenen waterlaet, Item een parceel weijlant groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse Looven, oost Adam vande Hoeck, suijt Norbartus Segers, west ende noort Lucas Baesten, Item een parceel weijlant groot seven quartier loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse inde Koeijstraet, oost ende suijt Jan Baptist de Roij, west de straet, ende noort Herman de Roij, Item een parceel ackerlant groot ses loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse onder Oerle, oost Jan van Haren, suijt ... van Beurden, west de straet, ende noort Norbartus Peijnenborgh, Item een parceel heijvelt groot vijff loopensaten ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse onder het Laer bij Catsboghte oost ..., suijt ..., west ... ende noort ..., Item de helfte in een parceel saijlant groot int geheel vier loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse onder Broeckhoven oost ..., suijt ..., west ... ende noort ..., waer van de wederhelfte de kinderen Adriaen Maes sijn competerende, Item een capitael van vijftien hondert gulden ten laste der gemeente van Tilborgh volgens de constitutie brieff daer van sijnde in dato ... , Item eene schepenen gelofte van hondert vijftigh gulden ten laste vande weduwe Cristian Tabbers, Item een schepenen gelofte van twee hondert gulden capitael ten laste van Jan Backers volgens de gelofte daer van sijnde de dato ..., Item een schepen gelofte van hondert gulden capitael ten laste van Adriaen van Iersel, volgens de gelofte daer van sijnde de dato ... alle metten intresten daer van int toecomende te verscheijnen,

Voorts is tussen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten aenvaerden met de lasten van desen loopenden jaere ende daer op gedogen ende onderhouden alle wegen stegen schouwen waterlaten het welck d'een off dander parceel van outs soude mogen subject wesen ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende sij geweten dat tussen de voors. parthijen condividenten ... als mede noch obligatien, actum den elffden junij seventien hondert vijff en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832