Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8091-168r

Kennelijck sij dat voor etc. Jan Adriaen Momboirs inne huwelijck hebbende Adriaentie Peter Sijmons als vader en voogd over sijne noch onmondige kinderen ter eene, ende Jan des selfes meerderjarige soon ter andere sijde, de welcke verclaerde mette anderen aangegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge voor soo wel sijns laeste comparants sesde part ... inde goederen hen aengecomen van wijlen Jan Peter Sijmons en Maria Verbunt in haer leven eghte luiden,

Overmits dewelcke is den voorn. Jan Adriaen Mombers als vader en voogt over sijne gementioneerde noch vijff onmondige kinderen voor vijf sesde part en bij blinde lootinge ten deele bevallen, ende sullen alsoo etc. een parceel ackerlant groot twee ende een half loopensaet, ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost den miswegt suijt Cornelis van Amelsvoort, west de condivident in desen ende noort Jan de Jonge, Item een .. ... loopensaet ende drie roeden in eenen acker van drie lopensaten aen den oosten kant gelegen als voor oost Adriaen Momboirs, suijt Willem Gielen, west eenen voetpat en noort ... , Item een parceel moer beempt oft uijtgesteecken putten groot drie loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse den Dalem, aldaer oost .., suijt ..., west de Lantscheijdingh en noort ... enne sal dit loth in vergelijck van cavelingh moeten uijtkeren aende volgende condivident vier gulden dien bijt passeeren deses sijn voldaen,

Overmits dewelcke soo is Jan Jan Adriaen Momboirs voor een sesde part bij etc. ende sal alsoo etc. een loopesaet min drie roeden in eenen acker van drie loopensaten aenden westen kant, gelegen onder dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer oost eenen ... eenen voetpat, suijt Willem Gielen, west Adriaen Momboirs ende noort Francis Lamberts ende sal dit lot in vergelijck van cavelingh genieten vanden eersten condivident eene somme van vier gulden die bijt passeren deses sijn voldaen,

Voorts is tusschen de voorschreven partheijen condvidenten deses ondersproocken dat ieder op sijn aengecavelde deel etc. ende hebben etc. geloven etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den sevenden augustij seventhien hondert vijffentwintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832