Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8091-169v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Gerart Cornelis Cauwebergh inne huwelijck hebbende Helena van Gorp, ende noch als representerende, en vervangende Gijsbert van Gorp des selffs vrouwen broeder ter eenre, ende Adriaen Bruers als inne huwelijck hebbende Eva van Gorp, ter andere sijde, de welcke verclaerde metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen, metter doot ontruijmt ende achtergelaten door Nicolaes van Gorp, en Anna Peter Jan Adriaens, hare ouders zaligers ware,

Overmits d'welcke soo is den voornoemden Gerart Cornelis Cauwenbergh in qualiteijt voors: bij etc. ende sal alsoo etc. een huijsinge schuer schop en hoff daer aen groot int geheel samen drie quartier loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Velthoven aldaer oost de weduwe Laureijs van Heijst, suijt en west de straet, ende noort Jan vande Bosch, Item een parceel ackerlant groot drie loopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Stockhasselt oost de straet, suijt Cornelis Peter Oomen, west Martinus Brock en noort de weduwe Gerart Martens, Item een parceel weijlant groot een en een quart loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, oost de Hr van Tilborgh, suijt Peter Hosemans, west Cornelis Beris, ende noort Martinus Brock, Item een parceel weijlant, groot een ende een quart loopensaet gelegen als voor, oost de wed. Laureijs van Heijst, suijt de straet, west Adriaen Anthonis Gerits ende noort Jan Wagemakers, Item een parceel ackerlant, groot een ende drie quartier Loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost de weduwe van Gerit Martens, suijt Cornelis Verbunt, west Cornelis Beris, ende noort Jacobus Willem de Beer, ende noch een parceel weijlant groot twee loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Velthoven oost .... suijt Lodewijck van Ierssel, west de straet, en noort Maria Heestermans, en sal in vergelijck van cavelingen noch genieten vande tweede condivident eene somme van twee hondert guldens eens, die bij t passeeren deses sijn voldaen, ende daer en bovens moet den tweeden condivident dan noch ter secretarije alhier, laten casseren een schepenen gelofte van twee hondert gulden capitael, als de selven ten lasten vande gemeenen boedel is hebbende, als bekennende met het passeeren deses daer van in vergelijck van cavelingen voldaen te sijn.

Overmits dewelcke soo is den voornoemden Adriaen Bruers bij blinde lootinge ten dele bevallen ende sal alsoo etc. een steede bestaende in huijsinge schuer schop, en hoff, met de saeij ende weijlanden daer aen leggende ende daertoe behoorende groot samen dertigh loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse bijde Velthoven oost Willem van Groenendael, suijt ... de Roij en anderen, west de straet ende noort de H: Geest alhier, belast met tien gulden jaers aen de heer ... Snellen tot s'Bosch, met noch eenen gulden twee stuijvers en een halven sjaers aende heer rentmeester Slingelant, ende sij geweten dat de condivident in vergelijck van cavelingh moet uijtkeren aende eersten condivident eene somme van twee hondert gulden die bijt passeren deses sijn voldaen, ende neemt daer en boven een noch te .... eene schepene gelofte van twee hondert gulden als hij condivident ten laste vande .... als bekennende mede in vergelijck van cavelingh daer van voldaen te sijn,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert dat jeder sijn aengecavelde deel ende loth sal aenveerden met de lasten cijnsen en paghten daer uijtgaende van desen loopende jare seventienhondert vijff en twintigh, ende daer mede op gedogen ende onderhouden alle wegen stegen, schouwen waterlaten, en nabuerlijcke reghten twelck d'een of dander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben daer op deen tot des anders behoeff volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert in maniere daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende dese deijlinge altijt te sullen houden ende doen houden voor goet vast bondig ende van waerde sonder eenigh wederseggen, ende allen ende jegelijcken de schulden bij de voornoemde hunne ouders saligers gemaeckt mitsgaders allen verholen commer, calangie ofte aentael hier inne wesende ofte naermaels comende malkanderen jeder voor de helfte te sullen helpen aff doen ende betalen tenen mael sonder argh ofte list, alles onder verbant ende subject als naer reghten, actum den veertienden augustij seventien hondert vijff en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832