Menu

Documenten

Document R-1725-14-8189-205r

De heer Johan Frederick van Bueren, heer van Outheusden sr., ... evictie der erffgoederen van Laureijs van Broek uijt cragte van seecker instrument van evictie in dato 12 julij 1720 alhier voor schepenen inne .... opde voorschreve erffgoederen ende de gedaene lantligtingh der gebruijckers, ende verdere solemniteijten in cas van evictie gerequireert met consent ende decreet vande heren drossard ende schepenen alhier in dato dertigsten september seventien hondert vier en twintigh alhier verthoont, cedit ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende), aen Joris Janssen van Gorp eene huijsinge, schuer, stalling en hoff daer aen groot samen een loopensaet offte etc. gestaen, ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Peter Hosemans, zuijd de straet, west Andries vanden Meegdenberg, ende noord de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den seven en twintigsten januarij seventhien hondert vijffentwintigh.

Cooppenn: en slagen 150 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832