Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8189-219v

Jan Jan Adriaen Momboirs cedit aen Huijbert Anthonis van Groenendael een loop min drie roeden in eenen acker van drie loopensaet aenden westen cant gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost eenen gemeenen voetpadt, suijd Willem Gielen, west Adriaen Momboirs, ende noord Francis Lamberts, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den drie en twintigsten april seventhien hondert vijff en twintigh,

Cooppenn: 35 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832