Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8189-220v

Peter Jan Deckers cedit aen Jan Claessen van Gils een parceel beemde groot ses loopensaeten offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aen Jacobs Hoeck aldaer oost de Leij, zuijd de wedue Norbert Siemons, west de Landtscheijdingh, ende noord de kinderen Marinus de Wolff belast met twee en eenen halven stuijver chijns s'jaers aenden edelen heer alhier en voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen verhoolen commer etc. prout in forma, actum den dertigsten april seventien hondert vijff en twintigh,

Cooppenn: 105 gulden voldaen.

Den selven cedit aen Anneken wedue Cornelis Maes een parceel ackerlandt groot vier loopensaten en twee en dertigh roeden offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de kinderen Claes Beris, zuijd eenen gemeenen wegt, west de coopperse, ende noord Lambert van Riel, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den dertigsten april seventhien hondert vijff en twintigh,

Cooppenn: 205 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832