Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8189-242v

Compareerde voor etc., Hendrick ende Peter gebroederen meerderjarige kinderen wijlen Denis Hoirvoirts, de welcke verclaerde te repudieren ende met de voet te stoeten soo doen mits desen den boedel ende naerlatenschap van wijlen Justinus Denis Hoirvoirts haren comparanten broeder was, sonder aen, of op, dit boedel eenig het minste regt, actie offte pretentie te behouden offte te reserveren in eniger manieren, latende daer van den boni et mali ten behoeve van die geene ... sullen willen justineren?, en bevonden werden daer toe geregtigt te wesen, actum den sevende november seventhien hondert vijff en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832