Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1725-14-8189-251v

Laureijs Jan Joosten als in houwelijck hebbende Aldegonda Jan Cornelis Janssen cedit aen Jan Cornelis Janssen een derdepart gemeen ende onbedeelt in een parceel ackerlant groot int geheel vier en een halff loopensaet offte etc., gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse aende Hasselt aldaer oost Mattijs Maes, zuijd Adriaen de Roij, west juffr. de With, ende noord de kinderen Peter Bartel van Rijssel, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den een en dertigsten december seventhien hondert vijff en twintigh,

Cooppenn: 36 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832