Menu

Documenten

Document R-1725-14-8189-252r

Elias Beens als in houwelijck hebbende Alegonda Boogaers, Adriaentje, Jenneken ende Maria Boogaers meerderjarige dogters jder met eenen gecoozen voogt mitsgaders Maria Adriaen Francken ook meerderjarige dogter cum tutore cedunt aen Jan Adriaen Emmen de helfte in een huijs, hoff en ackerlandt groot samen twee en een halff loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen onder de Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Hasselt aldaer bij de Capel, soo als het haer transportanten is aengecomen van wijlen Peter Adriaen Francken, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma, actum den een en dertighsten december seventhien hondert vijff en twintigh.

Coopenn: 128 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832