Menu

Documenten

Document R-1725-14-8189-252v

Jan Paulus de Beer, ende Maria Paulus de Beer meerderjarige dogter cum tutore, cedunt aen Johan Wittebol een huijs, schuer, schop, hoff ende aenstede groot drie en een halff loopensaet ofte etc.gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Cornelis Verbunt, west, ende noord de straet, ende suijd Lambregt Zegers, Item een en een halff loopesaet saijlandt gelegen als voor, ter plaetse aldaer ... de Langhstraet, oost de straet, zuijd de erffgenamen Peter Heerdens, west Norbert Francken, ende noord de straet, belast met eene pagt van vier gulden s'jaers aenden H: Geest Armen alhier, ende sulcx voor ende inne voldoeningh van eene schepene gelofte van twee hondert gulden capitael, met vijffjaren verloop en intrest ter somme van vijff en veertigh gulden, zijnde die gelofte voor schepenen alhier gepasseert den 27e februari 1705 als den cooper ten lasten vande vercoopers is hebbende ende hebben daer op etc., gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tweeden januarij seventien hondert ses en twintigh.

Cooppenn: met andere als de genoemde gelofte cum intrest de somme van 245 gulden voldaen met het casseren van dese.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832