Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8091-195r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Hendrick, Gerart ende Willem, gebroederen kinderen wijlen Jan Adriaen Smolders, ende Jan Janssen als in huwelijck hebbende Elisabet Jan Adriaen Smolders, de welcke verclaerden metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, een erffdeijlingh vande naebeschreve goederen hen condividenten aangecomen mits het overlijden vanden voornoemde haeren vader en Marie Leijten henne moeder zaliger,

Overmits dewelcke soo is Hendrick Smolders bij etc. een halff huijs aanden noorden kant, scheijdende opde middelmuer tussen dese ende de wooninge met een geheele schuer en schop, als mede het gebruijck ende onderhout vande put voor een vierde part, mitsgaders den hoff, als mede de geheele aansteede groot samen drie ende een halff loopensaten ofte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aende Reijt aldaer oost eene mistweght, suijdt Hendrick Bacx, west de straet, ende noort Jan de Roij, belast met drie vaten rogh s'jaars aan het Groot Gasthuijs tot s'Bosch, item noch twee gulden siaers aende conventualen van Tongerloo, ende noch vijff duijten chijns siaers aende heer deser Heerlijckheijt, item een parceel ackerlant groot een ende een quart loopensaet offte etc. gelegen als voor, oost den mistweght, suijt Jan de Roij, west juffr. Mutsaerts, ende noort Joost van Doremaelen, en sij geweten dat den condivident in desen ten sijnen laste is nemende eene obligatie van vijftigh gulden, als sijnen vader zaliger op heeft genomen van Jan Frans Spijckers, item neemt noch t'sijnen laste een obligatie van vijftigh gulden als de voorn. sijnen vader heeft opgenomen van Bastiaen vande Corput ... Gils,

Overmits d'welcke soo is Gerart Smolders bij etc. een huijs hoff en aangelagh groot samen drie loopensaten offte etc. gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost de weduwe Jan Swagemakers, suijt Gerart Swagemakers, west de straet, ende noort Norbart Segers, item een parceel ackerlant groot een ende een halff loopensaten offte etc. gelegen als voor, oost ...., suijt ..., west ... ende noort de straet, item een derde part gemeen ende onbedeelt in een parceel beemde groot int geheel seven loopensaten ofte etc. gelegen als voor inde Nieuwe Velden, aldaer oost Norbert Segers, suijt de dijck, west Thomas de Bont, ende noort de gemeente, ende neempt de condivident in desen t sijnen laste te betalen eene obligatie van hondert gulden capitael als sijnen vader saliger heeft opgenomen van Joost Leenhouwers,

Overmits d'welcke soo is Willem Smolders bij etc. een half huijs aende oosten kant scheijdende opde graet vande schouw tussendesen ende wooningh ten westen, met ontrent vier roeden hoff daer aen gestaen ende gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Reijt aldaer oost Jan Pulskens, suijt Cornelis Cleijssen, west Cornelis Meijnaers ende noort de straet, item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor oost den mistweght, suijt Nicolaes Vermeer, west ... ende noort Jan de Roij, item noch een parceel ackerlant groot een ende een halff lopensaet gelegen als voor oost den mistweght, suijt ... Pulskens, west de straet, ende noort de weduwe Evert Verschueren, item noch twee lopensaet ackerlant gelegen als voor, oost Frans Spijckers, suijt de selve, west de molenweght, ende noort Jan Frans Spijckers, ende neemt den condivident t sijnen laste eene obligatie van hondert gulden capitael als sijnen vader zaliger hadde opgenomen van Joost Leenhouwers,

Overmits d'welcke soo is Jan Janssen no: ux: bij etc. een parceel ackerlant groot drie lopensaten ofte etc. gelegen onder dese Heerlijckheijt van Tilborgh ter plaetse de Reijt, aldaer oost Jan Frans Spijckers, suijt Jan van Dommelen, west de straet, ende noort Willem Jan Smulders, item een parceel ackerlant groot twee lopensaetten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Adriaen Jan de Cocq, suijt Cornelis Jan Coolen, west Corstiaen Verbunt, ende noort de straet, item een parceel beemde en heijde groot drie lopensaten ofte etc. gelegen inde Nieuwe Velden aldaer oost Peter Haens, suijt den dijck, west Bartel van Oerle, ende noort de gemeente belast met vijff duijten chijns siaers aenden heer alhier, item neemt den condivident in desen noch t sijnen laste tachentig gulden capitael als is opgenomen van Adam Jans van Gils,

Voorts is tussen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprocken dat ieder op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijffden meert seventien hondert ses en twintig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832