Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8091-200v

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haer Ed: Mo: de heren Raden van Staten der Vereenige Nederlanden den welcken uijt kraghte van authorisatie de dato 21 augustij? deses jaers 1726 op heden vertoont en op hem deurwaerder gegeven door den procureur sr. Cristiaen de Roij, als ontfanger vande ordinare hele en extraordinare halve verponding over dese Heerlijckheijt van Tilborgh d'annis 1722 en 1723, verclaerde inne arrest te nemen ende in handen vande hooge overigheijt te stellen, soo doet mitsdesen, de erffgoederen staende inde verpondings boecken opde naem van Herman Jan Vreijssen, inde heertganck vande Hasselt alhier, ende sulcx om daer aan te verhalen een somme van drie gulden twaelff stuijvers ende acht penningen over verschulde verponding d'annis voors. met de kosten daar omme gedaen als noch te doen, reserverende noch drie gulden veertien stuijvers veertien penningen vande voorige jaeren, actum den een en twintigsten meij seventien hondert ses en twintig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832