Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8091-211v

Compareerde voor etc. Willem de Munninck deurwaerder van haar Ed: Mo: de heren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden den welcke uijt kraghte van authorisatie van sr. Cristiaen de Roij als ontfanger der heele verpondingh danno 1722 en halve verpondingh 1722 en 1723, volgens de authorisatie daer van sijnde de dato deses bij t passeren vertoont, verclaerde in arrest te nemen ende in handen vande hooge overigheijt te stellen, naer alle gedane formaliteijten in cas van executie gerequireert, de erffgoederen staende inden verpondighs boeck opden naem van Jan Jan Adriaen Denis Smolders onder de heertganck vande Hasselt alhier ende sulcx om daer aen te verhalen eene somme van acht guldens vier stuijvers over verschulde verpondingh d'annis voors. gereserveert eenen gulden vijff stuijvers twaelff penning vande verpondingh 1721 ende sulcx met de costen van dien, actum den negentienden augustij seventien hondert ses ende twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832