Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8091-216r

Compareerde voor etc. Johan Erdingang? vorster alhier, den welcke uijt kragte van authorisatie van sr. Cristiaen de Roij als ontfanger der ordinare verpondingh over Tilborgh d'annis 1721, en 1722 volgende de authorisatie daer van sijnde de dato 16 deser maent september 1726 op heden vertoont verclaerde inne arrest te nemen en in handen vande hooge overigheijt te stellen soo daer mits desen, naer alle voorgaende formaliteijten in cas van executie gerequireert, de erffgoederen staende int quohier der verpondingh opden naem van Adriaen Willems de Roij onder den hertganck vande Hasselt, ende sulcx om daer aen te verhalen eene somme van een en twintigh gulden seven stuijvers ende veertien penningen salvo justo et calculo (behoudens onjuiste berekeningen) over verschulde verpondingh dannus voorschreven gereserveert elff gulden en veertien stuijvers, vande extraordinare halve verpondingh d'annis 1722 en 1723 ende sulcx met de kosten van dien, actum den drie en twintighsten september seventien hondert sesentwintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832