Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8189-264r

Willem Geboers als in houwelijck hebbende Maria Janssen de Beer, cedit aen Peter Denis Hoirvoorts een huijsken met hoff en aengelagh groot een en drie quartier loopensaeten ofte etc., gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aende Lange Straet, aldaer oost de straet, zuijd ende west Adriaen de Roij en noord Cornelis de Beer, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den tweeden maart seventhien hondert ses en twintigh.

Cooppenn: 249 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832