Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8189-264v

Compareerde voor etc., Cornelia Peter Deckers geassisteert met Jacobus Peter van Beurden haren man, de welcke heeft geboden hare blijckende penningen omme metten reghten van naderschappen te lossen vrijen en quijten, soo doedt mits desen, secker parceel ackerlandt groot vier loopensaeten en twee en dertigh roeden offte daer ontrent gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt als Peter Jan Deckers de eersten in ordine comparante vader op den dertigsten april seventien hondert vijff en twintigh voor schepenen alhier heeft ewegh gevest, opgedragen, ende overgegeven aen Anneken wedue Cornelis Maes voor eene somme van twee hondert en vijff gulden, gelovende de selve super se et bona in desen alles meer te doen, ende naer te coomen, t'geen een naerderman naer costuijme locael schuldigh ende gehouden is te doen, actum den vierden maert seventien honder ses en twintigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832