Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1726-14-8189-266r

Cornelis Wouter de Beer cedit aen Adriaen Jan Denis Martens een halff huijs aenden westen cant scheijdende op den middel muer tussen dese, ende de wooningh ten oosten met het schop daer aen mitsgaders ontrent thien roeden hoff achter aen gelegen gestaen ende gelegen onder dese Heerlijcheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost den cooper, zuijd Dingeman ..., west Andries Janssen, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den negenden meert seventhien hondert ses en twintigh,

Cooppenn: 110 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832