Menu

Documenten

Document R-1726-14-8189-270r

Wouter, ende Jan gebroederen soonen wijlen Cornelis vande Ven cedunt aen Willem Geboers een camer aende west sijde in eene huijsinge met twintig roeden offte etc. hoff soo als affgepaelt leijdt, ende de vercoopers bij transport is aengecomen, gestaen, ende gelegen onder dese Heerlijcheijt van Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aent Creijven oost Mattijs Maes, zuijd Daniel van Heijst, west de straet, ende noord de wedue Peter Maes, belast met sestien stuijvers, en agt penninge s'jaers aende Kerck alhier, item met een duijt chijns s'jaers aenden edelen heer alhier, voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc. gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in fforma, actum den tweeden april seventien hondert ses en twintigh,

Cooppenn: 72 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832